ilustracja przedstawia BurmistrzaBurmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski

Urodzony w Bielsku Podlaskim.

W latach 1991 – 1996 – studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – zakończone z wyróżnieniem, kierunek business administration (magister ekonomii).

W latach 2008 – 2009 – studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Zarządzanie Wartością Klienta – zakończone z oceną celującą.

2010 – ukończony certyfikatem kurs audytora wewnętrznego wg ISO 9001.

1.11.1995 – 23.12.2013 – DanWood sp. z o.o. (wcześniej Unibud SA, Budimex Danwood sp. z o.o.) w Bielsku Podlaskim.

 • początkowo zatrudniony na stanowiskach – specjalista ds. promocji, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. inwestycji kapitałowych, kierownik działu marketingu oraz kierownik działu ekonomicznego,
 • 1.03.2006 – 30.06.2006 – p.o. kierownika oddziału rynku brytyjskiego,
 • 1.07.2006 – 1.02.2007 – specjalista ds. marketingu,
 • 2.02.2007 – 31.12.2007 – kierownik oddziału rynku brytyjskiego,
 • 1.01.2008 – 30.06.2010 – kierownik działu sprzedaży,
 • od 1.07.2010 – pełnomocnik Zarządu do spraw zarządzania jakością i kontroli wewnętrznej.

Pracując na różnych stanowiskach odpowiedzialny był m.in. za:

 • wprowadzanie spółki do obrotu publicznego (przygotowanie prospektu emisyjnego, kontakty z regulatorami rynku, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi),  a po fuzji z Budimex SA za wycofanie spółki z obrotu publicznego,
 • przygotowanie kampanii reklamowych produktów firmy, opracowywanie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizację imprez targowych w różnych krajach,
 • zarządzanie kilkumilionowymi budżetami reklamowymi w różnych krajach,
 • organizację zewnętrznej sieci sprzedaży na terenie Polski, Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz reprezentowanie firmy na terenie tych państw,
 • prowadzenie szkoleń dla sprzedawców zewnętrznych z profesjonalnej sprzedaży domów,
 • ustalanie polityki cenowej oraz rabatowej,
 • analizy ekonomiczne, badania rynkowe (prowadzone samodzielnie i zlecane na zewnątrz)
 • nadzór nad systemem jakości ISO 9001 w firmie (nadzór nad dokumentacją, prowadzenie audytów wewnętrznych, organizacja i przygotowanie firmy do  audytu zewnętrznego)

Od listopada 2010 r. do 19 grudnia 2013 r. – radny Rady Miasta Bielsk Podlaski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansów i Budżetu Miasta oraz członek Społecznej komisji Mieszkaniowej.

Od 30 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. pełnił Funkcję Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

1 grudnia 2014 r. objął obowiązki Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

 

ilustracja przedstawia Zastępcę BurmistrzaZastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Bożena Teresa Zwolińska, z domu Grodzka

Urodzona w 1958 r. w Bielsku Podlaskim.

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

Wykształcenie wyższe magisterskie:

 • na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; ukończenie studiów – 1981 r.; rok uzyskania dyplomu – 1982
 • na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; rok uzyskania dyplomu – 1996

Wykształcenie uzupełniające:

 • ukończona aplikacja prokuratorska, zakończona zdanym egzaminem prokuratorskim – 1998 r.
 • uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych – 2005 r.,
 • dyplom Ministra Skarbu Państwa, potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – 2008 r.,
 • liczne kursy i szkolenia z zakresu ekonomii w powiązaniu z prawem budżetowym i finansowym.

Praca zawodowa:

Przeszła wszystkie szczeble awansu zawodowego poczynając od stażysty, referenta, inspektora, specjalisty, kierownika, naczelnika, skarbnika powiatu bielskiego, aż po funkcję  zastępcy burmistrza.

Pracowała w:

 • Miejskim Zespole Administracyjnym Szkół w Lublinie – ponad 5 miesięcy na stanowiskach stażysty, referenta;
 • Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lublinie – ponad 1 rok i 3 miesiące jako starszy referent do spraw księgowości;
 • Banku Gospodarki Żywnościowej w Białymstoku, Oddział w Bielsku Podlaskim – około 17 lat:

– w Wydziale Księgowości – inspektor,
– w Wydziale Kredytów – specjalista,
– w Zespole Wierzytelności Trudnych – kierownik,
– w Wydziale Kredytów i Wierzytelności Trudnych – naczelnik;

 • Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim – 16 lat na stanowisku Skarbnika Powiatu;
 • od 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Praca społeczna w:

 • Radzie Miasta Bielsk Podlaski w latach 2006 – 2014 jako radna, w tym w latach 2010 – 2014 – jako Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bielsk Podlaskim,
 • Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, w tym w latach 2011–2014 – jako jej przewodnicząca,
 • Chrześcijańsko Demokratycznym Stowarzyszeniu Nasze Podlasie,
 • Stowarzyszeniu Pomocy Serce Ludzi Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim.

 

ilustracja przedstawia Sekretarz MiastaSekretarz Miasta Bielsk Podlaski Tamara Korycka

Wieloletni pracownik oświaty. W latach 2001 – 2011 wicedyrektor Gimnazjum nr 2, a następnie Zespołu Szkół imienia Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. 

Od 2011 r. – Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski.

Ukończyła studia humanistyczne – filologię rosyjską oraz germanistykę, kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania w oświacie, a w 2013 r. z wynikiem celującym studia podyplomowe dla sekretarzy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ilustracja przedstawia Skarbnik MiastaSkarbnik Miasta Bielsk Podlaski Anna Szkoda

Wykształcenie:

 • 1987 – 1992 – studia na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Wydziale Finansów i Statystyki  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz z uzyskaniem dyplomu magistra ekonomii
 • 1987 – 1992 – Studium Pedagogiczne w Centrum Pedagogicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • 2001 – 2002 – studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej w zakresie Nowoczesnej Rachunkowości Finansowej i Zarządczej
 • 2012 – studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie Rachunkowości Według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Umiejętności zawodowe:

 • Dyplom nr 6166/2014 wydany przez Ministra Skarbu Państwa, potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
 • Certyfikat księgowy nr 63828/2013 potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Certyfikat PRINCE2 Foundation potwierdzający znajomość metodyki skutecznego zarządzania projektami

Praca zawodowa:

Długoletnie doświadczenie zawodowe w księgowości, finansach i bankowości, doświadczenie we współpracy z klientami, a także w jej planowaniu i koordynowaniu.

 • 1992 – 1994 – Omega sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych
 • 1994 – 2010 – Bank PEKAO S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, Oddział w Bielsku Podlaskim ul. Adama Mickiewicza 55, Koordynator Sekcji Doradców Klientów Biznesowych/Starszy Doradca Klientów Biznesowych
 • 2010-2014 – Polbud SA w Bielsku Podlaskim, Główny Księgowy
 • 2014-2015 – Polbud SA w upadłości likwidacyjnej, Główny Księgowy
 • 2015 – Hanbud Henryk Pruszyński, Główny Księgowy
 • od 1 czerwca 2015 r. – Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski