Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Logo informacja
24-06-2019

Informacja o wyborach ławników

Informacja z dnia 31 maja 2019 roku o wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 do 2023 roku w mieście Bielsk Podlaski.

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w sadach powszechnych - Prezes Sądu Okręgowego  w Białymstoku zwrócił się do Rady Miasta Bielsk Podlaski z prośbą o dokonanie wyboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - 4 ławników.

- Do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach rodzinnych – 1 ławnik.

- Do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania w sprawach rodzinnych - 8 ławników.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ustawowy termin składania zgłoszeń kandydatów na ławników:

do dnia 30 czerwca 2019 r. – jednakże w związku z tym, że 30 czerwca b.r. wypada w niedzielę – zgłoszenia składa się:

 1. do dnia 28 czerwca 2019 r.(włącznie) do godziny 1530 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1.
 2. do dnia 30 czerwca 2019 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data nadania – data stempla pocztowego)

Zgłoszenia składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KANDYDAT  NA  ŁAWNIKA

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy (miasta) po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 6. gdy osobę zgłasza podmiot (np. stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową) dołącza się - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji;
 7. gdy osobę zgłaszają obywatele - lista osób zgłaszających kandydata (co najmniej 50 zgłaszających), mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
 8. do wglądu w pok. nr 10 - dokument potwierdzający posiadanie co najmniej wykształcenia średniego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4, powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6. - nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

Czyste druki „Kart zgłoszeń kandydatów na ławników” można otrzymać oraz po wypełnieniu można składać w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 w Biurze Podawczym od wtorku do piątku: w godzinach 730 - 1530, zaś w poniedziałki: od godziny 800 do godziny 1600.

Karta zgłoszenia wraz z innymi wzorami dokumentów - dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (w załącznikach poniżej).

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika:

 • koszt opłaty za wydanie informacji z krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 • koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat  na ławnika.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, tel./fax 85 7459 207, e-mail pikrk@bialystok.so.gov.pl

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów: okienko na parterze - Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

 • w poniedziałki od 8:00 do 18:00
 • od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Informacje na temat uzyskania zaświadczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uzyskać można na stronie https://ems.ms.gov.pl, https://ekrk.ms.gov.pl

Źródło informacji: http://bialystok.so.gov.pl/informacje/rejestry-i-ewidencje/321-krk.html

UWAGA:

W przypadku nie wybrania kandydata na ławnika – powinien on odebrać swoje dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzonych wyborów. Po tym terminie, zostaną one zniszczone.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Pan Janusz Porycki kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, pokój nr 10,  tel. 85 731 81 39.

 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Jarosław Borowski

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Filip

Daniel

Aniela

10

piątek

lipiec 2020

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Lipiec 2020

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
Wydarzenia z dnia 6 lipiec 2020 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 7 lipiec 2020 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 8 lipiec 2020 (środa)
Wydarzenia z dnia 9 lipiec 2020 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 10 lipiec 2020 (piątek)
11
Wydarzenia z dnia 12 lipiec 2020 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 13 lipiec 2020 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 14 lipiec 2020 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 15 lipiec 2020 (środa)
Wydarzenia z dnia 16 lipiec 2020 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 17 lipiec 2020 (piątek)
18
Wydarzenia z dnia 19 lipiec 2020 (niedziela)
20
21
22
Wydarzenia z dnia 23 lipiec 2020 (czwartek)
 • Wydarzenie z dnia 23 lipiec 2020 (czwartek): Mammografia
24
25
26
27
28
Wydarzenia z dnia 29 lipiec 2020 (środa)
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę