Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Ilustracja przedstawia logo z napisem "informacja"
22-12-2020

Ogłoszenie o projekcie budżetu miasta na rok 2021

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Bielska Podlaskiego i pracowników Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w stanie epidemii, w bieżącym roku nie odbędzie się prezentacja projektu budżetu miasta na 2021 rok.

Projekt budżetu znajduje się do wglądu w pokoju nr 304 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ulicy Kopernika 1 oraz został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakładce – Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców do zapoznania się z treścią Zarządzenia Nr 303/20 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz z poniższym materiałem.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Jarosław Borowski

I Podstawowe założone wartości projektu budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2021

dochody budżetu – 128.801.826 zł, w tym:

dochody bieżące – 114.399.567 zł
dochody majątkowe – 14.402.259 zł (zaplanowane dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków i dochody z tytułu sprzedaży majątku)

wydatki budżetu – 147.192.005 zł, w tym:

wydatki bieżące – 113.813.614 zł
wydatki majątkowe – 33.378.391 zł
deficyt budżetu
18.390.179 zł
przychody budżetu –
21.290.179 zł, w tym:
pochodzące z wolnych środków – 12.294.527 zł
pochodzące z nowych kredytów – 8.995.652 zł
rozchody budżetu – 2.900.000 zł, stanowiące spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych

II Kwota długu publicznego w latach 2018-2034

 • 2018 r. – 19.517.722,30 zł
 • 2019 r. – 21.710.532,00 zł
 • 2020 r. – 37.487.406,00 zł
 • 2021 r. – 43.468.058,00 zł
 • 2022 r. – 46.650.708,00 zł
 • 2023 r. – 44.105.000,00 zł
 • 2024 r. – 40.400.000,00 zł
 • 2025 r. – 36.810.000,00 zł
 • 2026 r. – 33.220.000,00 zł
 • 2027 r. – 29.630.000,00 zł
 • 2028 r. – 25.740.000,00 zł
 • 2029 r. – 21.450.000,00 zł
 • 2030 r. – 17.160.000,00 zł
 • 2031 r. – 12.870.000,00 zł
 • 2032 r. – 8.580.000,00 zł
 • 2033 r. – 4.290.000,00 zł
 • 2034 r. – 0,00 zł

III Podział dochodów ze względu na źródło pozyskania

dochody własne – 94.315.276 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 34.395.550 zł
dochody związane z wykonaniem zadań na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – 0 zł
dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 91.000 zł

IV Specyfikacja dochodów bieżących

dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 16.781.422 zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 25.569.425 zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.850.000 zł
dochody z subwencji ogólnej – 19.033.567 zł
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 38.168.399 zł
pozostałe dochody bieżące – 29.778.176 zł

V Struktura wydatków według działów

Rolnictwo i łowiectwo – 81.530 zł

Transport i łączność – 1.960.680 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 537.859 zł

Administracja publiczna – 9.271.203 zł

Bezpieczeństwo publiczne – 12.000 zł

Obsługa długu publicznego – 777.628 zł

Różne rozliczenia – 1.370.898 zł, w tym: rezerwy – 1.020.898 zł

Oświata i wychowanie – 51.100.550 zł

Ochrona zdrowia – 661.200 zł + 1.200 zł

Pomoc społeczna – 42.346.679 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.333.798 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.894.586 zł

Kultura fizyczna – 2.736.206 zł

Inwestycje – 33.378.391 zł

VI Wydatki majątkowe – drogi publiczne gminne 12.135.769 zł:

 • Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim –  2.129.592 zł
 • Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej – 978.361 zł
 • Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C. K. Norwida do ul. Bł. Ks. A. Beszty-Borowskiego – 3.700.000 zł
 • Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim – 3.900.114 zł
 • Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim – 1.427.702 zł

VII Wydatki majątkowe – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 115.000 zł:

 • Wydatki inwestycyjne – zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995 r. W formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr. geod 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115.000 zł

VIII Wydatki majątkowe – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.889.480 zł:

 • Zaplanowana kwota przewidziana jest na kontynuację zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zaplanowana kwota obejmuje środki własne w kwocie 9.045.652 zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 10.843.828 zł.

IX Wydatki majątkowe – utrzymanie zieleni w miastach i gminach 137.132 zł:

 • Wydatki majątkowe w kwocie 137.132 zł na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Zieleń na Placu Ratuszowym – 126.617 zł
Ławeczka Aleksandra Sewruka – przywracamy pamięć – 10.515 zł

X Wydatki majątkowe – pozostała działalność – 110.965 zł

 • Wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie Napis Miejski „Bielsk Podlaski” (wykonanie dokumentacji technicznej, ustawienie napisu o wysokości ok 1,5m x 19m o konstrukcji stalowo-aluminiowej, podświetlenie po obrycie – punktami led) – 55.965 zł
 • Wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego – 15.000 zł
 • Budowa osadnika kanalizacji ściekowej – 40.000 zł

XI Wydatki majątkowe – oświetlenie ulic, parków i dróg – 921.095 zł

 • Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” – 874.095 zł
 • Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim (ustawienie dwóch słupów oświetleniowych) – 7.000 zł
 • Iluminacja Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta 6 (dokumentacja i wykonanie) – 40.000 zł

XII Projekty o charakterze społeczno-kulturalnym wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego – 92.840 zł:

 • Z cukrzycą przy stole – 30.000 zł
 • Dwa koncerty zespołu „Klezmorim Trio: Edukacyjny dla młodzieży szkół średnich oraz Poezji żydowskiej – 9.840 zł
 • VI Noworoczny Bieg Tura – organizacja biegu ulicznego na dystansie 10 km i 5 km 15.000 zł
 • Pod opieką Bogurodzicy – Festiwal – 30.000 zł
 • Żagle przeciwsłoneczne na placu zabaw przy basenie – 8.000 zł

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Włodzimierz

Tycjan

16

sobota

styczeń 2021

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Styczeń 2021

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
Wydarzenia z dnia 9 styczeń 2021 (sobota)
Wydarzenia z dnia 10 styczeń 2021 (niedziela)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wydarzenia z dnia 23 styczeń 2021 (sobota)
Wydarzenia z dnia 24 styczeń 2021 (niedziela)
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę