Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

12 marca 2021

Ilustracja przedstawia cztery kolorowe logotypy: "Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa", "Rzeczpospolita Polska", "Centrum Projektów Polska Cyfrowa", "Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego".

ZDALNA SZKOŁA

Nazwa projektu grantowego:

„Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Cel główny projektu:

Zapewnienie możliwości nauki zdalnej uczniom szkół podstawowych w Mieście Bielsk Podlaski.

Krótki opis projektu:

Projekt będzie polegał na zakupie 33 sztuk laptopów do prowadzenia nauki zdalnej.

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2679/2020 zawartej w dniu 05.05.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Miastem Bielsk Podlaski ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość projektu: 79.992,00 zł brutto

Dofinansowanie: 79.992,00 zł brutto

Wkład własny beneficjenta (Miasto Bielsk Podlaski): 0,00 zł

Harmonogram realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: maj 2020 r.

Zakończenie realizacji projektu: listopad 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu: liczba zakupionych laptopów – 33 sztuk

Wskaźniki rezultatu: liczba wspartych szkół – 4

ZDALNA SZKOŁA +

Nazwa projektu grantowego:

„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Cel główny projektu:

Zapewnienie możliwości nauki zdalnej uczniom szkół podstawowych w Mieście Bielsk Podlaski, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Krótki opis projektu:

Projekt będzie polegał na zakupie 39 sztuk laptopów do prowadzenia nauki zdalnej.

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5432066155 zawartej w dniu 22.05.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Miastem Bielsk Podlaski ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość projektu: 95.00,00 zł brutto

Dofinansowanie: 95.000,00 zł brutto

Wkład własny beneficjenta (Miasto Bielsk Podlaski): 0,00 zł

Harmonogram realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: maj 2020 r.

Zakończenie realizacji projektu: listopad 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu: liczba zakupionych laptopów – 39 sztuk

Wskaźniki rezultatu: liczba wspartych szkół – 4

Tags: , ,