Dane teleadresowe Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul. Mikołaja Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
tel. +48 85 731 8 188, +48 85 731 8 100
fax. +48 85 731 8 150
um@bielsk-podlaski.pl
www.bielsk-podlaski.pl

Godziny pracy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski:

poniedziałek 8:00 16:00
wtorek piątek 7:30 15:30

Dane bankowe Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Numer rachunku do wpłat podatków i opłat:
Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 5432066155
REGON: 050658982

Rachunek dochodów obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku
nr 68 8063 0001 0070 0706 5699 0102
prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Brańsku.

Informacje dla rozliczeń międzynarodowych:
międzynarodowy numer IBAN – PL numer rachunku
Kod SWIFT – POLUPLPR

 

Informator telefoniczny Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Centrala telefoniczna
numer pokoju 3
telefon +48 85 731 8 188, +48 85 731 8 100

 

Sekretariat
numer pokoju 200
telefon: +48 85 731 8 101, +48 85 731 8 102
fax: +48 85 731 8 150

Burmistrz Miasta Jarosław Borowski
numer pokoju 200
telefon +48 85 731 8 101, +48 85 731 8 102

Zastępca Burmistrza Bożena Teresa Zwolińska
numer pokoju 200
telefon +48 85 731 8 101, +48 85 731 8 102

 

Sekretarz Miasta Tamara Korycka
numer pokoju 207
telefon +48 85 731 8 137

Skarbnik Miasta Anna Szkoda
numer pokoju 209
telefon +48 85 731 8 120

 

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Roszczenko
numer pokoju 308
telefon +48 85 731 8 156

 

Biuro podawcze
numer pokoju 16
telefon +48 85 731 8 145

Inspektor do spraw kontroli
numer pokoju 300
telefon +48 85 731 8 125

Audyt
numer pokoju 213
telefon +48 85 731 8 161

 

Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta

Kierownik Jolanta Mierzwińska
numer pokoju 306
telefon +48 85 731 8 107

Obsługa Rady Miasta
numer pokoju 304
telefon +48 85 731 8 112

Promocja miasta, współpraca z zagranicą, honorowy patronat, rozwój i upowszechnianie turystyki, służba prasowa, redakcja serwisu internetowego
numer pokoju: 303
telefon +48 85 731 8 143

 

Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Kierownik Urszula Gościk
numer pokoju 5
telefon +48 85 731 8 144

Kadry, sprawy gospodarcze
numer pokoju 11
telefon +48 85 731 8 138

 

Referat Finansowo-Budżetowy

Główna Księgowa Ludmiła Korzeniewska
numer pokoju 206
telefon +48 85 731 8 105

Czynsz dzierżawny, podatek VAT
numer pokoju 206
telefon +48 85 731 8 105

Płace, rozrachunki z kontrahentami, księgowość Urzędu Miasta, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty
numer pokoju 204
telefon +48 85 731 8 114

Wymiar podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych i prawnych, windykacja należności podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej i o niezaleganiu
numer pokoju 208
telefon +48 85 731 8 119

Opłata skarbowa, zwrot podatku akcyzowego, księgowość opłat w zakresie pasa drogowego
numer pokoju 212
telefon +48 85 731 8 151

Księgowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacja i egzekucja opłat
numer pokoju 216
telefon +48 85 731 8 158

Księgowość i sprawozdawczość budżetowa, sprawy finansowe jednostek organizacyjnych podległych miastu, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
numer pokoju 217
telefon +48 85 731 8 121

Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, należności z tytułu: sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty targowej, opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych
numer pokoju 218
telefon +48 85 731 8 122

Kasa Urzędu Miasta
numer pokoju 9
telefon +48 85 731 8 126

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Kazimierz Prus
numer pokoju 210
telefon +48 85 731 8 134

Dzierżawa gruntów nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, ustalanie i naliczanie opłat adiacenckich, przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych
numer pokoju 211
telefon +48 85 731 8 148

Zamiana i sprzedaż nieruchomości, numeracja porządkowa budynków; wydawanie zaświadczeń, wypisów/wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejestr zabytków
numer pokoju 211
telefon +48 85 731 8 136

Użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, podziały nieruchomości i opłaty adiacenckie z tytułu podziału, nazewnictwo ulic, sprzedaż lokali
numer pokoju 214
telefon +48 85 731 8 116

Warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
numer pokoju 215
telefon +48 85 731 8 110

 

Referat Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa

Kierownik Bogdan Sokołowski
numer pokoju 104
telefon +48 85 731 8 127

Gospodarka odpadami, odłów bezpańskich zwierząt
numer pokoju 105
telefon +48 85 731 8 109, +48 85 731 8 157

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, działalność targowisk, gospodarka wodno–ściekowa, oświetlenie miasta, transport zbiorowy
numer pokoju 106
telefon +48 85 731 8 154

Ewidencja działalności gospodarczej (tel. kom. 690 607 814), ochrona środowiska, ocena oddziaływania na środowisko
numer pokoju 107
telefon +48 85 731 8 130

Utrzymanie zieleni miejskiej, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, utrzymanie czystości ulic i placów miejskich
numer pokoju 108
telefon +48 85 731 8 131

Utrzymanie dróg miejskich
numer pokoju 108
telefon +48 85 731 8 149

Dodatki mieszkaniowe, gospodarka zasobami mieszkaniowymi
numer pokoju 12
telefon +48 85 731 8 108

 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik Łucja Cecylia Kuczyńska
numer pokoju 109
telefon +48 85 731 8 104

Inwestycje
numer pokoju 110
telefon +48 85 731 8 155

Zamówienia Publiczne
numer pokoju 111
telefon +48 85 731 8 129

Pozyskiwanie dofinansowania z funduszy krajowych i Unii Europejskiej
numer pokoju 112
telefon +48 85 731 8 135

 

Referat Oświaty i Kultury

Kierownik Eugeniusz Jakubowski
numer pokoju 113
telefon +48 85 731 8 113

Oświata: przedszkola i szkoły podstawowe
numer pokoju 114
telefon +48 85 731 8 117

Kultura, sport, dotacje na remont zabytków, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, żłobki i kluby dziecięce
numer pokoju 115
telefon +48 85 731 8 118

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, punkt informacji ds. przeciwdziałania uzależnieniom, leczenie odwykowe
numer pokoju 13
telefon +48 85 730 43 50

Stypendia socjalne dla uczniów, Karta Dużej Rodziny, profilaktyka uzależnień, nadzór nad świetlicami środowiskowymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi
numer pokoju 13
telefon i fax +48 85 731 81 40

 

Referat Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Janusz Porycki
Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, obrona cywilna, zbiórki publiczne, zgromadzenia, imprezy masowe, prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych, repatryjacja
numer pokoju 10
telefon +48 85 731 8 139

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, obrona cywilna
numer pokoju 4
telefon +48 85 73 1 8 142

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Walentyna Jurczuk (tel. kom. 690 608 102)
Zastępca kierownika Wiesława Wołosik (tel. kom. 690 607 912)
numer pokoju 102

Rejestracja małżeństw
numer pokoju 102
telefon i fax +48 85 731 8 153

Rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie odpisów
numer pokoju 101
telefon +48 85 731 8 123

Ewidencja ludności
numer pokoju 6
telefon +48 85 731 8 124

Dowody osobiste
numer pokoju 8
telefon +48 85 731 8 128