Ogłoszenie o zmianie trybu pracy urzędu

ilustracja przedstawia rysunek koronawirusa - Covid
23 marca 2021

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników w stanie epidemii Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski zostaje zawieszone do odwołania.

Załatwianie spraw urzędowych jest możliwe telefonicznie, drogą elektroniczną (adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl) oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski: 85 731 81 00. Bezpośrednie telefony do pracowników urzędu, dane teleadresowe oraz bankowe można znaleźć w miejskim serwisie internetowym pod adresem: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/dane-teleadresowe-i-konto-bankowe

W sytuacjach wyjątkowych, które wymagają osobistego stawiennictwa, klienci mogą zgłaszać się do biura podawczego przy wejściu głównym do urzędu miasta, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym, a dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w pomieszczeniu przy biurze podawczym nie może być większa niż 1 osoba.

Są to sprawy w szczególności:

1) rejestracji stanu cywilnego,

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

3) pomocy społecznej,

4) świadczenia usług komunalnych,

5) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczących:

– decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

6) ochrony środowiska, w tym dotyczących:

– decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

– decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

– wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na podstawie ustawy o odpadach,

– decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska,

– zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska,

7) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy o drogach publicznych.

Obsługa klientów będzie możliwa tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę z pracownikiem prowadzącym sprawę.

W budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa.

Opłat do urzędu należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Osoby niemające możliwości skorzystania z takiej formy wpłat, powinny zgłosić to w biurze podawczym urzędu. Godziny pracy kasy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski: poniedziałek 8:00 – 14:30, wtorek – piątek 7:30 – 14:30.

———-

Wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności  gospodarczej można dokonać na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: www.ceidg.gov.pl. Więcej informacji można uzyskać pod telefonem: 690 607 814.

———-

Za pośrednictwem strony ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UMBielskPodlaski – można:

– przesłać pismo,
– złożyć wniosek o dowód osobisty,
– złożyć wniosek o zameldowanie lub  wymeldowanie,
– złożyć wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
– złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym,
– złożyć zgłoszenie urodzenia dziecka
– złożyć wszelkie wnioski, dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Tags: , , ,