„Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”

Orzeł Biały herb Polski

Realizacja projektu została dofinansowana z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny inwestycji pokryty zostanie ze środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych: 4 450 364,94 zł.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 966 909,96 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 7 417 274,90 zł

Realizacja:2020-2022 r.

Cele projektu

Inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych odcinków dróg gminnych na terenie Bielska Podlaskiego:

 • od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej (ODCINEK 1);
 • od ul. Norwida do ul. Beszty-Borowskiego (ODCINEK 2).

Oba odcinki będą połączone poprzez istniejącą ul. Norwida. Powstały w ten sposób ciąg ulic połączy drogi: wojewódzką 659 (ul. 11 Listopada), krajową 66 (ul. Brańska), powiatową 2271B (ul. Jana Pawła II) oraz krajową 19 (ul. Wojska Polskiego) i utworzy „małą obwodnicę” Bielska Podlaskiego.

Układ infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie miasta, zwłaszcza przy zbiegu dróg 19 i 66, na rondzie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, skrzyżowaniu 11 Listopada – al. Piłsudskiego i sąsiadujących z nimi przejazdów kolejowych, powoduje utrudnienia i zatory drogowe. Uciążliwości występują nie tylko podczas przejazdów pociągów, lecz również podczas codziennego ruchu drogowego. W przypadku zablokowania skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Wyszyńskiego nie ma możliwości zorganizowania objazdu na terenie miasta. Budowa przedmiotowych dróg umożliwi ominięcie newralgicznych punktów, w których krzyżują się kluczowe drogi i linia kolejowa. Inwestycja jest więc niezbędna z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa i płynności komunikacyjnej miasta. Dzięki budowie nowych dróg miejskich możliwy będzie rozwój zabudowy mieszkaniowej w obszarze miasta.

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie m.in. na:

 • odciążenie dróg o dużym nasileniu ruchu, w tym dróg krajowych nr 19 i 66, drogi woj. 659 i pow. 2271B – projektowana inwestycja łączy z sobą wszystkie wymienione drogi;
 • odciążenie przejazdów kolejowych zlokalizowanych na ul. Wojska Polskiego, ul. 11 Listopada – możliwość wykorzystania przejazdu kolejowego na ul. Obwodowej – Kleeberga, a tym samym zwiększenie szybkości przemieszczania się i poziomu bezpieczeństwa podróżnych;
 • umożliwienie ominięcia centrum miasta i szybsze przemieszczanie się w zachodniej części Bielska Podlaskiego – podróżujący pojazdami do 10t z/w kierunku Zambrowa, Warszawy, Lublina, Rzeszowa, Białegostoku nie będą zmuszeni do przejeżdżania przez centrum miasta;
 • szybsze przemieszczanie się służb ratowniczych do dowolnych punktów w mieście – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, szybsza interwencja, możliwość ominięcia zatorów drogowych powstałych przy dwóch kluczowych przejazdach kolejowych;
 • rozładowanie ruchu w zachodniej części ośrodka, a tym samym zmniejszenie liczby wypadków i kolizji.

Podsumowując do głównych celów realizacji projektu można zaliczyć: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych, zachowanie jednorodności istniejącej sieci dróg pod względem spełniania tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej Bielska Podlaskiego a także zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres prac

Na obu odcinkach (od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej i od proj. skrzyżowania z ul. Norwida do ul. Beszty-Borowskiego) wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna. Planowana jest budowa chodników, ścieżek rowerowych, skrzyżowań, zjazdów, kablowej sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Na fragmencie ul. Beszty-Borowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 19 planowana jest przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników oraz budowa zjazdów i ścieżki rowerowej.

Przewiduje się budowę m.in. następujących elementów drogi:

 • nawierzchnia z betonu asfaltowego z obustronnym krawężnikiem;
 • skrzyżowań;
 • jednostronnego chodnika szerokości 2 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
 • dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego;
 • zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
 • dojazdów technologicznych o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych.