Budżet Obywatelski 2023 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

10 października 2022

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia głosowania nad Budżetem Obywatelskim

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100), ul. Kopernika 1.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika1, 17-100 Bielsk Podlaski; e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl , tel.: 85 731 81 39.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2023 rok budżetowy – na podstawie art. 6 ust. 1c RODO oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Nr LII/396/22 Rady Miasta z 28 lipca 2022r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2023r.)
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe zawarte na liście do głosowania będą przechowywane przez okres maksymalnie do 30 dni po zakończeniu głosowania oraz sporządzenia protokołu, w którym zostaną ustalone wyniki konsultacji.
  6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości wzięcia udziału w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego.
Tags: , ,