Budżet Obywatelski 2023: zgłaszamy projekty

Grafika przedstawia czarny napis "budżet obywatelski" ja kremowym tle.
1 sierpnia 2022

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

W dniach od 16 sierpnia 2022 r. do 23 września 2022 r. można składać projekty (zadania) na rok 2023. Głosowanie mieszkańców odbywać się będzie w okresie od 17 października 2022 r. do 23 października 2022 r. w formie elektronicznej oraz w okresie od 17 października 2022 r. do 21 października 2022 r. w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni pracy urzędu miasta.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2023 r. określanych jako Budżet Obywatelski.

Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 wynosi 400 tysięcy złotych.

Całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć w trakcie realizacji maksymalnie o 20% wartości projektu.

Projekt (zadanie) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, po uzyskaniu zgody zarządzającego, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych.

W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Projekty powinny służyć społeczności miasta i być odpowiedzią na jej potrzeby. Wnioskowany projekt powinien stanowić spójną całość.

Zadania inwestycyjne nie mogą generować wysokich kosztów eksploatacji, tj. takich, które w sposób znaczny mogą wpłynąć na wydatki budżetu miasta.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.

W przypadku gdy po przetargu, projekt przekroczy ustalony limit, a koszt realizacji zadania nie przekroczy 120% podstawowej wartości, wówczas zadanie będzie realizowane. W przypadku przekroczenia kosztu realizacji o kwotę wyższą niż 20% podstawowej wartości, projekt nie będzie realizowany.

Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski. Dokonane na formularzu zgłoszenie jest ważne, jeśli dotyczy zgłoszenia jednego projektu (zadania), wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe i został złożony przez jedną z osób popierających wniosek. Wypełnione formularze składa się w wersji pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec Bielska Podlaskiego może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (w załączniku poniżej) oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Podpisanie przez Pomysłodawcę formularza zgłoszenia projektu jest równoznaczne z podpisem osoby popierającej projekt.

Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym kto jest pomysłodawcą danego projektu na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 17 października 2022 r. – 23 października 2022 r. w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego oraz w dniach 17 października 2022 r. – 21 października 2022 r. w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni pracy urzędu miasta.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 4 projekty z listy zweryfikowanych projektów (zadań).

Pełna treść Uchwały nr LII/396/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 lipca 2022 r., dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączniku poniżej.

Harmonogram konsultacji

  • 16.08.2022 r. – 23.09.2022 r. – Składanie przez mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski projektów (zadań) na rok 2023 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
  • 26.09.2022r. – 07.10.2022 r. – Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego
  • do dnia 14.10.2022 r. – Spotkanie z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski www.bielsk-podlaski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
  • 17.10.2022 r. – 23.10.2022 r. – Głosowanie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego
  • 17.10.2022 r. – 21.10.2022 r. – Głosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni pracy Urzędu Miasta
  • 27.10.2022 r. – przekazanie Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wyników głosowania
  • do 15.11.2022 r. – Ujęcie projektów zadań, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2023
Pliki do pobrania
Tags: , , , , , ,