Budżet Obywatelski 2023: zgłaszamy projekty (informacja nieaktualna)

Grafika przedstawia czarny napis "budżet obywatelski" ja kremowym tle.
11 lipca 2022

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. W dniach od 27 lipca do 9 września 2022 roku można składać projekty (zadania) na rok 2023.

Głosowanie mieszkańców odbędzie się w okresie od 3 do 9 października 2022 roku w formie elektronicznej oraz w okresie od 3 do 7 października 2022 roku w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2023 r. określanych jako Budżet Obywatelski.

Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 wynosi 400 tysięcy złotych.

Szacunkowy koszt pojedynczego projektu (zadania) nie może przekroczyć kwoty:

  • na projekt o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) –  250.000zł – z zaznaczeniem, że całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć w trakcie realizacji maksymalnie o 20% wartości projektu;
  • na projekt o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące) – 30.000zł – z zaznaczeniem, że całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć w trakcie realizacji maksymalnie o 10% wartości projektu.

Projekt (zadanie) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, po uzyskaniu zgody zarządzającego, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych.

Projekt (zadanie) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski lub samorządowej instytucji kultury, po uzyskaniu zgody zarządzającego.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.

Projekty powinny służyć społeczności miasta i być odpowiedzią na jej potrzeby. Wnioskowany projekt powinien stanowić spójną całość.

Zadania inwestycyjne nie mogą generować wysokich kosztów eksploatacji, to jest takich, które w sposób znaczny mogą wpłynąć na wydatki budżetu miasta.

W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

W przypadku gdy po przetargu, projekt przekroczy ustalony limit, a koszt realizacji zadania nie przekroczy 110% podstawowej wartości, wówczas zadanie będzie realizowane. W przypadku przekroczenia kosztu realizacji o kwotę wyższą niż 10% podstawowej wartości, projekt nie będzie realizowany.

Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania  w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski. Dokonane na formularzu zgłoszenie jest ważne, jeśli dotyczy zgłoszenia jednego projektu (zadania), wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe i został złożony przez jedną z osób popierających wniosek. Wypełnione formularze składa się w wersji pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec Bielska Podlaskiego może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (w załączniku poniżej) oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Podpisanie przez pomysłodawcę formularza zgłoszenia projektu jest równoznaczne z podpisem osoby popierającej projekt.

Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 3 do 9 października 2022 roku w formie elektronicznej na platformie internetowej budżetu obywatelskiego oraz w dniach od 3 do 7 października 2022 roku w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski – w godzinach od 8:00 do 18:00, w dni pracy urzędu.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 2 projekty z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) i maksymalnie 2 projekty z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadania bieżące).

Pełna treść Uchwały nr LI/387/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2022r. dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączniku poniżej.

Harmonogram konsultacji (harmonogram nieaktualny)

  • 27.07.2022r. – 09.09.2022r. – Składanie przez mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski projektów (zadań ) na rok 2023 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
  • 12.09.2022r. – 22.09.2022r. – Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego.
  • do dnia 30.09.2022r. – Spotkanie z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski www.bielsk-podlaski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
  • 03.10.2022r. – 09.10.2022r. – Głosowanie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego.
  • 03.10.2022r. – 07.10.2022r. – Głosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni pracy Urzędu Miasta.
  • 21.10.2022r. – przekazanie Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wyników głosowania.
  • do 15.11.2022r. – Ujęcie projektów zadań, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2023.
Tags: , , , , ,