Budżet Obywatelski 2024: zaproszenie do składania projektów

Grafika przedstawia czarny napis "budżet obywatelski" ja kremowym tle.
2 sierpnia 2023

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Od 16 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r. można składać projekty (zadania) na rok 2024.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2024 r. określanych jako Budżet Obywatelski.

Maksymalna  kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 wynosi 400 tysięcy złotych.

Całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć w trakcie realizacji maksymalnie o 20% wartości projektu.

Projekt (zadanie) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, po uzyskaniu zgody zarządzającego, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych.

W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Projekty powinny służyć całej społeczności miasta i być odpowiedzią na jej potrzeby. Wnioskowany projekt powinien stanowić spójną całość.

Zadania inwestycyjne nie mogą generować wysokich kosztów eksploatacji, tj. takich, które w znaczny sposób mogą wpłynąć na wydatki budżetu miasta.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.

W przypadku gdy po przetargu, projekt przekroczy ustalony limit, a koszt realizacji zadania nie przekroczy 120% podstawowej wartości, zadanie będzie realizowane. W przypadku przekroczenia kosztu realizacji o kwotę wyższą niż 20% podstawowej wartości, Miasto nie podejmie się realizacji projektu.

Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski. Dokonane na formularzu zgłoszenie jest ważne, jeśli dotyczy zgłoszenia jednego projektu (zadania), wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe i został złożony przez jedną z osób popierających wniosek. Wypełnione formularze składa się w wersji pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Każdy mieszkaniec Bielska Podlaskiego może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (w załączniku poniżej) oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Podpisanie przez pomysłodawcę formularza zgłoszenia projektu jest równoznaczne z podpisem osoby popierającej projekt.

Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 16 października 2023 r. – 22 października 2023 r. w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego oraz w dniach 16 października 2023 r. – 20 października 2023 r. w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni pracy urzędu miasta.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 4 projekty z listy zweryfikowanych projektów (zadań).

Pełna treść Uchwały nr LXIII/484/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 maja 2023 r., dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Harmonogram konsultacji

  • 16.08.2023 r. – 15.09.2023 r. – Składanie przez mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski projektów (zadań) na rok 2024 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
  • 20.09.2023 r. – 06.10.2023 r. – Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół Opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego
  • do dnia 13.10.2023 r. – Spotkanie z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
  • 16.10.2023 r. – 22.10.2023 r. – Głosowanie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego
  • 16.10.2023 r. – 20.10.2023 r. – Głosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni pracy urzędu miasta
  • do dnia 31.10.2023 r. – przekazanie Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wyników głosowania
  • do dnia 15.11.2023 r. – Ujęcie projektów zadań, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2024
Pliki do pobrania
Tags: , , , , , ,