Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsk Podlaski, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 910 z późniejszymi zmianami),
 • uchwały nr XXIX/229/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci siedmioletnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (artykuł 151 ustępy 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe).
 • Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem to znaczy dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie szkoły;
 • wypełniony wniosek należy podpisać i złożyć w szkole prowadzącej rekrutację;
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Bielsk Podlaski w uchwale nr XXIX/229/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w  harmonogramie rekrutacji przyjętym Zarządzeniem nr 344/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022.

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone przez Radę Miasta Bielsk Podlaski oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (artykuł 150 ustęp 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe).  
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • Komisja rekrutacyjna:

– przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
– podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

– złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
– wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Załączniki: