Zwrot kosztów dowożenia

Procedura postępowania

Zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych

Wnioskodawca/adresat procedury:
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mieszkającego w Bielsku Podlaskim

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Osoba do kontaktu:
Referent: Marta Odachowska
tel. 857318140, pok. 13
adres e-mail: m.odachowska@bielsk-podlaski.pl

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art.32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).

1. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom, młodzieży i uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka. Jeżeli dowożenie oraz opiekę z miejsca zamieszkania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego/szkoły podstawowej czy szkoły ponadpodstawowej we własnym zakresie zapewniają rodzice to przysługuje im zwrot kosztów tego dowozu, czyli:
a) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka – w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – objętych kształceniem specjalnym,
b) do najbliższej szkoły podstawowej – w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,
c) do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
d) do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
– 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
– 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi wzór:
koszt = (a – b) × c
gdzie:
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego/szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

3. Powyższą zasadę wyliczenia kosztów przewozu stosuje się również w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.

Zasady ogólne
1. Zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola/punktu przedszkolnego/szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na wniosek (załącznik 1 do procedury) rodziców (opiekunów prawnych) na podstawie umowy (załącznik 2 do procedury) zawartej pomiędzy rodzicami, a Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski. Umowa może być modyfikowana w drodze wzajemnych negocjacji.
2. Umowa może być zawarta z jednym rodzicem – jeśli koszty przewozu ponosi on samodzielnie lub posiada pełnomocnictwo drugiego rodzica do zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
3. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
4. Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie Wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.
5. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.
6. Wypłata dotycząca zwrotu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica w przyjętym okresie rozliczeniowym następuje na podstawie Deklaracji o organizowaniu przewozu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem osobowym, której wzór stanowi załącznik 1 do umowy. Deklarację stosuje się odpowiednio w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi .
7. Zapłata następuje na konto bankowe wskazane przez rodziców/opiekunów prawnych w dwóch ratach danego roku szkolnego:
a) od 23 grudnia do 31 grudnia
b) od 30 czerwca do 31 sierpnia

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy/strony:
1. Wypełniony wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka – załącznik 1 do procedury.
2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
3. Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę lub ośrodek o realizowaniu przez dziecko odpowiednio: obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
4. Pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka do wnioskowania/zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
5. Kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka/ucznia .
6. Upoważnienie/zgoda właściciela/współwłaściciela samochodu do użytkowania w celu zapewnienia dowożenia dziecka nie jest jedynym właścicielem lub użytkuje samochód, który nie jest jego własnością.
7. Oświadczenie podmiotu, że dowozi dziecko do przedszkola/szkoły/placówki i sprawuje opiekę w czasie jazdy.
8. Aktualną polisę OC samochodu (dla osób ubiegających się o zwrot kosztów przewozu własnym pojazdem).
9. Inne dokumenty (niewymagane – samotne rodzicielstwo, prawo do opieki).

Tok postępowania:
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów spełniających ustawowe kryteria, mieszkających w Bielsku Podlaskim, mogą ubiegać się o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/lub ośrodka. W tym celu zobowiązani są złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 wniosek o:
– zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły.
Wszelkie zmiany w stosunku do treści złożonego wniosku (zmiana miejsca zamieszkania, placówki, samochodu itp.) wymagają pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, na podstawie którego zostanie sporządzony aneks do umowy.

Zalecany termin złożenia wniosku:
– Do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego (przed rozpoczęciem roku szkolnego).
– W przypadku wniosków złożonych w trakcie roku szkolnego, zwrot kosztów przewozu nastąpi od miesiąca, w którym złożono wniosek .

Forma/sposób załatwienia:
– Zgoda lub odmowa zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły,
– Umowa pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski dotycząca zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia oraz jego opiekuna.

Przewidywany termin załatwienia:
Rozpatrzenie wniosku następuje nie później niż w ciągu 30 dni od jego złożenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

Informacja na temat opłat:
Postępowanie nie podlega opłatom.

Lista załączników do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w sekcji: załatwianie spraw obywatelskich/punkt 26. Zwrot kosztów dowożenia , lub bezpośrednio w pokoju nr 13 budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1.