Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski:

 • MPO spółka z o.o. w Białymstoku, ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok; (telefon 85 676 83 00);
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka; (telefon 85 682 23 57, 85 682 30 32);
 • ASTWA RECYKLING sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok; (telefon 85 653 98 93);
 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski; (telefon 85 730 29 23);
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok; (telefon 85 653 95 93);
 • KOMA sp. z o.o. sp.k., ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk;
 • KOMA Białystok sp. z o.o., ul. Generała F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski.

Przedsiębiorcą świadczącym usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski jest:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, telefon 731-007-401.

Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Bielsk Podlaski:

 • Oczyszczanie i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych, Mieczysław Truskowski, ul. Tokarzewicza 6, 17-100 Bielsk Podlaski; (telefon 85 833 16 49); termin ważności zezwolenia 11 października 2026 r.;
 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski; (telefon 85 730 29 23);
 • „GRABO BUDOWNICZY” Mariusz Grabowski, ul. Rejtana 58, 17-100 Bielsk Podlaski; (telefon 85 730 10 53); termin ważności zezwolenia 22 lutego 2026 r.
 • Przedsiębiorstwo TOI-TOI Systemy sanitarne sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa; (telefon 22 616-59-79); termin ważności zezwolenia 26 czerwca 2028 r.;

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Hajnówka; ul. Kleszczelowska 35, 17 – 200 Hajnówka

Przedsiębiorcą prowadzącym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Bielsk Podlaski jest Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ulica Studziwodzka 37 w Bielsku Podlaskim.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski znajduje się przy ulicy Torowej 40 i jest otwarty od wtorku do soboty w godzinach 10:00 – 18:00.

W PSZO-u przez cały rok kalendarzowy jest prowadzona, bez dodatkowych opłat, selektywna zbiórka niżej wymienionych odpadów komunalnych (powstałych na nieruchomościach zamieszkałych) dostarczanych przez właścicieli nieruchomości ich własnym transportem:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), o łącznej wadze nieprzekraczającej 200 kg z jednej nieruchomości w ciągu całego roku, takie jak: trawa, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów, gałęzie do 1 metra oraz choinki z okresu świątecznego;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) odpady niebezpieczne;

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

11) zużyte baterie i akumulatory;

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z drobnych remontów budynków mieszkalnych o łącznej wadze nieprzekraczającej 170 kg z jednego gospodarstwa domowego w ciągu całego roku, takich jak: gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku, z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne;

15) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, to jest z:

a) samochodów osobowych – do 4 sztuk w ciągu roku,

b) motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich,

16) tekstylia i odzież.