Najczęściej zadawane pytania dotyczące gospodarki odpadami

 1. Ile wynosi opłata miesięczna za śmieci w Bielsku Podlaskim?

Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwałą nr XVI/140/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty ustaliła następujące stawki opłat za śmieci:

 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych wynosi 24 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość,
 • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 96 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 1. Czy jeśli kompostuję odpady w kompostowniku przydomowym, będę ponosić niższą opłatę?

Tak. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi o zwolnieniu z części opłaty właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących wszystkie bioodpady w przydomowym kompostowniku. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 2 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zadeklarowanie przez właściciela nieruchomości posiadania kompostownika przydomowego oraz wyliczenia przysługującego zwolnienia.

 1. Czy jest wprowadzona zniżka dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny?

Tak. Częściowe zwolnienie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem spełniania następujących kryteriów:

 • na jednej nieruchomości lokalowej zamieszkują członkowie rodziny wielodzietnej, to jest: rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica, z co najmniej trojgiem dzieci, które posiadają ważne Karty Dużej Rodziny;
 • członkowie rodziny wielodzietnej zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonej przez właściciela nieruchomości;
 • członkowie rodziny wielodzietnej posiadają Karty Dużej Rodziny.

 1. Jaka jest częstotliwość opłat?

Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwałą z dnia 21 czerwca 2016 roku uchwaliła, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z góry do 15. dnia każdego miesiąca, którego obowiązek opłaty dotyczy.  

 1. Czy mam płacić za osoby zameldowane, a nie mieszkające na mojej posesji (studenci, pracujący za granicą itp.)?

Nie. Według ustawy opłata dotyczy osób zamieszkujących (wtedy wytwarzane są odpady), a nie osób zameldowanych. Składając deklarację właściciel nieruchomości składa dodatkowe oświadczenie lub zaświadczenie informujące o tym, że określona osoba pomimo zameldowania nie mieszka na danej nieruchomości. Urząd zweryfikuje te oświadczenia.  

 1. Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklarację należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. M. Kopernika 1, przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz deklaracji jest dostępny na stronie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski – Dla mieszkańca – Gospodarka komunalna – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – Druki.

Deklarację w formie elektronicznej można złożyć poprzez platformę ePUAP załączając wypełnioną deklarację lub jej skan oraz podpisując potwierdzonym profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu poprzez stronę Urzędu Miasta Bielsk Podlaski – Elektroniczna Skrzynka Podawcza  – Sprawy ogólne  – Pismo do urzędu – Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 1. Czy będzie można zmienić dane zamieszczone w deklaracji w okresie funkcjonowania systemu?

Tak. W przypadku zmiany danych, które będą stanowiły podstawę do wyliczenia opłaty, to właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku śmierci mieszkańca właściciel jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 1. Kto będzie płacił za worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i skąd będzie można je brać?

Określona ilość worków będzie nieodpłatna i dostarczana do właścicieli nieruchomości przez wykonawcę odbierającego odpady komunalne. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków właściciel nieruchomości będzie mógł je dokupić u wykonawcy.

 1. Gdzie należy wrzucić odpady, których nie da się posegregować?

Odpady, których nie da się posegregować należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

 1. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady zmieszane?

Nie. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymać go w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 1. Jeśli w gospodarstwie domowym są dzieci czy należy je liczyć jako osobę dorosłą?

Tak. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, niezależnie czy to jest dziecko czy osoba dorosła.

 1. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu, wówczas może podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

 1. Czy każdy mieszkaniec gminy będzie musiał płacić za wywóz śmieci?

Od 1 lipca 2013 roku każdy mieszkaniec gminy jest zobowiązany płacić do gminy za wywóz śmieci.

 1. Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?

Zasady dotyczące wywozu śmieci znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski przyjętym przez Radę Miasta. Uchwała w sprawie przedmiotowego regulaminu dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski – Dla mieszkańca – Gospodarka komunalna – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – Wykaz aktów prawa miejscowego.

 1. Jakie działania będą podejmowane wobec właścicieli nie uiszczających opłat lub nie uiszczających ich w terminie?

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, zostanie wystawione upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy, na podstawie którego zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

 1. Gdzie należy wrzucać popiół i odpady ulegające biodegradacji (bioodpady)?

Popiół należy zbierać do pojemnika z napisem POPIÓŁ. Bioodpady (trawa, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów, drobno pocięte gałęzie mieszczące się w pojemniku), należy zbierać do pojemnika koloru brązowego oznaczonym napisem BIO. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w tym odpadów zielonych w kompostownikach przydomowych, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.