Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrola właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa w zw. z art. 9u ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj: Dz. U. z 2022 r., poz. 2519, z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Kontrole będą polegać na:

  • wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków i osadów, i/lub
  • przeprowadzaniu kontroli terenowej przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa, na kontrolowanej nieruchomości.

O terminie i sposobie kontroli właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony pisemnie przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

W związku z powyższym jeżeli mieszkaniec miasta Bielsk Podlaski, który jeszcze nie zgłosił zbiornika bezodpływowego czy przydomową oczyszczalnię ścieków, proszony jest o dostarczenie wypełnionego zgłoszenia (zgłoszenie znajduje się tutaj) wraz z umową podpisaną z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe oraz rachunki za odbiór nieczystości ciekłych do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (pokój nr 105).

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie, gdyż zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli, podlega karze grzywny.

Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Bielsk Podlaski dostępny jest pod tym linkiem.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Szczegółowych informacji udziela referat Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa w pokoju 105 lub pod numerem telefonu 85 7318157.