Do szkoły trafił sprzęt dzięki programowi „Aktywna tablica”

Duży monitor zawieszony na ścianie. Na ekranie widać menu "tapety" komputerowej.
13 grudnia 2023

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2023 r. Miasto Bielsk Podlaski otrzymało wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w  wysokości 35 000,00 zł.

Dotacja ta przeznaczona została na stworzenie specjalistycznego gabinetu do zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim. Wkład własny Miasta do zadania to 8 750,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity wynosi 43 750,00 zł.

Program Aktywna Tablica dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W ramach przyznanych środków szkoła zakupiła monitor interaktywny 65 cali, laptop oraz 13 sztuk programów multimedialnych EduSensus. Sprzęt, pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii  zostaną zastosowane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co pozwoli im korzystać z możliwości z zastosowania TIK w edukacji. Pomoce wesprą szkołę w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Będą wykorzystane też w pracy stacjonarnej oraz zdalnej, hybrydowej, na zajęciach indywidualnych  i grupowych.

Wykorzystanie w szkole na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Wykorzystanie multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie dzieci w proces uczenia się i pomoże osiągnąć zakładane cele. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie. Wszystkie zakupione urządzenia będą wykorzystywane podczas zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych.

Informacja graficzna. Na szarym tle z naniesionym fragmentem godła państwowego widnieją: flaga Polski i godło Polski oraz informacja "Dofinansowano ze środków budżetu państwa", nazwa projektu, kwota dofinansowania, całkowita wartość i data podpisania umowy. Informacje te są dostępne w powyższym tekście.

Tags: , ,