Dotacje dla organizacji pozarządowych na rok 2023

8 lutego 2023

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na rok 2023.

Dotacje zostały przyznane na realizację różnego rodzaju zadań publicznych w poniższych zakresach.

Pomoc społeczna:

 • Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie „Zapewnienie pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez zorganizowanie wieczerzy wigilijnej” – w wysokości 2 500 zł.
 • Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki-Białystok na zadanie „Pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucja bezpłatnej żywności wśród podmiotów prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą dla najuboższych mieszkańców Bielska Podlaskiego” – w wysokości 4 500 zł.
 • Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Organizacja i dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Bielsk Podlaski znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” – w wysokości 3 000 zł.

Ochrona zdrowia:

 • Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim na zadanie „Rehabilitacja drogą do zdrowia – zadanie obejmuje wszechstronną rehabilitację” – w wysokości 4 000 zł.
 • Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie „Rehabilitacja i edukacja” – w wysokości 3 000 zł.
 • Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie „Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami” – w wysokości 2 000 zł.
 • Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „Małe Marzenia” na zadanie „Osiodłać marzenia” (oferta nr 2) – w wysokości 4 500 zł.
 • Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim na zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch” – w wysokości 1 500 zł.

Wspieranie osób starszych:

 • Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie „Zagospodarowanie czasu wolnego” – w wysokości 1 980 zł.
 • Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Warsztaty aktywizacyjne dla seniorów (edycja II) – w wysokości 5 300 zł.
 • Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na zadanie „Seniorzy podróżują i wiekiem się nie przejmują” – w wysokości 3 220 zł.
 • Stowarzyszeniu Luwia na zadanie „Bielsk Podlaski: Wzmacniamy osoby starsze” – w wysokości 2 300 zł.
 • Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim na zadanie „Senior wierzy w swoje możliwości” – w wysokości 2 200 zł.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Tur Basket na zadanie „Przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym i udział drużyny w rozgrywkach seniorskich organizowanych przez PZKosz” – w wysokości 10 000 zł.
 • PROforma na zadanie „Poprawa, rozwój i promowanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” – w wysokości 4 000 zł.
 • Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” w Bielsku Podlaskim na zadanie „Rozwój, zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych” – w wysokości 11 000 zł.

Przeciwdziałanie narkomanii:

 • Stowarzyszeniu „Lawendowe Wzgórza” na zadanie Realizacja Programu „Zwyciężaj w drodze do celu” – w wysokości 7 860 zł.

Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy:

 • Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 2023” – w wysokości 5 000 zł.
 • Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego na zadanie „Przystanek Wakacje – półkolonie dla dzieci” – w wysokości 5 000 zł.
 • Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie „Postarajmy się zmienić nasz świat w blasku wakacyjnego słońca” – w wysokości 5 000 zł.
 • Fundacji „Nil Sine Numine” na zadanie „Zaczyn Nowego Życia”, obóz dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – w wysokości 5 000 zł.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym:

 • Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Świetlica Socjoterapeutyczna Uśmiech Dziecka – Bielsk Podlaski 2023” – w wysokości 25 000 zł.
 • Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie „Produkcja i emisja na antenie Radia Orthodoxia cyklu programów” – w wysokości 15 000 zł.
 • Fundacji Prodriver na zadanie „Bielskie drogi bez promili” – w wysokości 7 000 zł.
 • Fundacji Nie zmarnuj swojego życia na zadanie „Nie Zmarnuj Swojego Życia – Bielsk Podlaski (edycja 2023)” – w wysokości 6 000 zł.
 • Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień” na zadanie „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – w wysokości 12 000 zł.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym (działania z zakresu profilaktyki alkoholowej) – organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień:

 • Bielskiemu Klubowi Sportowemu Tur w Bielsku Podlaskim na zadanie „Organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych o profilu – piłka nożna” – w wysokości 111 821,50 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 • Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie Koncert „Nasze Pieśni” – w wysokości 3 000 zł.
 • Fundacji Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa „Oni – to My” na zadanie „Wieczory Białoruskie” – w wysokości 1 500 zł
 • Teatrowi Ludycznemu na zadanie „Śladami pańszczyzny – spektakl edukacyjny Syn Chama” – w wysokości 1 500 zł.
 • Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” na zadanie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – w wysokości 1 200 zł.
 • Stowarzyszeniu Mocne Uderzenie na zadanie „Organizacja festiwalu” – w wysokości 3 000 zł.
 • Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddziałowi okręgowemu w Białymstoku na zadanie „Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów w tym prowadzonych w tradycji ludowej i regionalnej” – w wysokości 1 300 zł.
 • Stowarzyszeniu Luwia na zadanie „Moje miasto Bielsk Podlaski” – w wysokości 1 000 zł.
 • Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim na zadanie „Rolą Seniora chronić korzenie swoich przodków” – w wysokości 1 500 zł.
 • Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” na zadanie „XX Podlasko-Poleskie Spotkania w Tradycji” – w wysokości 4 000 zł.

Czytaj też: „Informacja o przyznanych dotacjach na 2023 rok”.

Tags: , , , , , , , , , , ,