Pan Eugeniusz Berezowiec

22 stycznia 2021

Eugeniusz Berezowiec

Rada Miasta Bielsk Podlaski Uchwałą nr XLIX/328/14 z dnia 28 października 2014 r. nadała pośmiertnie Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski Panu Eugeniuszowi Berezowcowi jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

Eugeniusz Berezowiec urodził się 26 lutego 1944 r. w Bielsku Podlaskim. W tym mieście ukończył I Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki. Następnie ukończył studia na Politechnice Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie budowy maszyn. W latach 1973-1990 pracował w oddziale PKS-u w Bielsku Podlaskim, pełniąc funkcję zastępcy, a następnie dyrektora oddziału. W roku 1994 został radnym miejskim i jednocześnie został wybrany przez Radę Miasta na Zastępcę Burmistrza Miasta Bielska Podlaskiego. Funkcję tę pełnił do roku 2002. W roku 2002 w pierwszych powszechnych, bezpośrednich wyborach samorządowych społeczeństwo Bielska Podlaskiego wybrało Go na Burmistrza Miasta. To zaszczytne stanowisko powierzyli Mu mieszkańcy Bielska Podlaskiego w kolejnych wyborach, to jest w roku 2006 i 2010. W roku 2006 i 2010 został także wybrany na radnego powiatu, lecz tej funkcji nie mógł sprawować ze względu na pełnioną funkcję burmistrza.

Burmistrz Eugeniusz Berezowiec w okresie ponad jedenastoletniego urzędowania na tym stanowisku poprzez osobiste zaangażowanie, przedsiębiorczość, inicjatywę i odwagę w podejmowaniu decyzji zmienił oblicze i wizerunek Bielska Podlaskiego. Potrafił przekonywać władze wojewódzkie i centralne, niezależnie od ich opcji politycznych, których byli reprezentantami, o potrzebach miasta. Na Jego wniosek składane były kolejne wnioski i projekty na aplikację środków finansowych unijnych i z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy dróg, infrastruktury ochrony środowiska, edukacji, kultury i sportu. W ten sposób pozyskał dla miasta dziesiątki milionów złotych. Za kadencji burmistrza Eugeniusza Berezowca oddane zostały do użytku inwestycje służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb społeczeństwa Bielska Podlaskiego i okolic. między innymi Pływalnia Miejska Wodnik (2003), zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, która pozwala na uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami aktualnych przepisów polskich i unijnych (2003), składowisko odpadów stałych na gruntach wsi Augustowo (2004-2005), ujęcie wody z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Norwida. Kompleksowo w nową infrastrukturę drogową (nawierzchnię, chodniki, ścieżki rowerowe) oraz techniczną (wodociągi, kolektory sanitarne i nowe oświetlenie uliczne) zostały wyposażone całe osiedla, między innymi ulice na osiedlu Brańska, Parkowa, Studziwody, częściowo Hołowiesk, a przede wszystkim ulice w centrum miasta: Poświętna, Żeromskiego, 3 Maja, Kościuszki, Batorego. Ilość wybudowanych ulic, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należy mierzyć w dziesiątkach kilometrów. Dzięki Jego zabiegom została wybudowana ulica Ekologiczna łącząca ulicę Mickiewicza z ulicą Białostocką, tak zwana mała północna obwodnica Bielska Podlaskiego, która pozwoliła na wyeliminowanie przejazdów przez centrum miasta samochodów ciężarowych o masie powyżej 10 ton; kompleksowo przebudowane ulice Kleeberga, Rejonowa, Północna i Torowa oraz droga do Suempolu. Dzięki burmistrzowi Berezowcowi zmodernizowano mosty na rzece Białej w ulicy Kazimierzowskiej oraz w ulicy Batorego, wybudowano wiele miejsc parkingowych przy ulicach Kazanowskiego, Kazimierzowskiej oraz Kopernika.

Za czasów sprawowania urzędu burmistrza Eugeniusza Berezowca rozpoczęła się sukcesywna modernizacja miejskich placówek oświatowych. W latach 2003-2006 tylko na remonty i zakupy wyposażenia zostało przeznaczonych przeszło 530 tys. zł, a jedno z przedszkoli dostosowano w 2005 r. do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Na działania modernizacyjne mające poprawić warunki nauczania w szkołach w latach 2003-2006 przeznaczono 1 mln 423 tys. zł i zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 164 tys. zł. Na przełomie lat 2007-2010 zakupiono również wiele sprzętu i wyposażenia dla miejskich szkół i przedszkoli, a dzięki osobistemu zaangażowaniu burmistrza Berezowca utworzono nowe pracownie komputerowe wyposażając je w nowy sprzęt. W latach 2010-2012 wykonano kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 2 imienia kapitana Władysława Wysockiego, Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Szarych Szeregów i Gimnazjum nr 1 imienia Niepodległości Polski. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, dzięki inicjatywnie burmistrza Eugeniusza Berezowca, wprowadzono do bielskich szkół podstawowych już w roku 2004 powszechną nieodpłatną dla dzieci 35-godzinną naukę pływania, w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych Czas wolny ucznia to czas dla sportu. Dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta Eugeniusza Berezowca, dla dzieci osiągających najlepsze wyniki zostały utworzone sekcje pływackie.

Eugeniusz Berezowiec aktywnie wspierał działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego między innymi poprzez finansowanie z budżetu pieszych patroli policji. Wspierał też bielską ochronę zdrowia między innymi poprzez finansowanie zakupu sprzętu medycznego dla bielskiego szpitala.

Mówiąc o działalności burmistrza Eugeniusza Berezowca nie sposób nie wspomnieć o współpracy partnerskiej z miastami zagranicznymi. Burmistrz w dobie globalizacji widział potrzebę i korzyści jakie daje współpraca międzynarodowa. Od 2006 r. czynił starania, by tę współpracę rozwijać i poszerzać. To dzięki Jego inicjatywie miasto Bielsk Podlaski ma obecnie podpisane umowy o partnerstwie z zagranicznymi partnerami. Są to: Swietłogorsk (Białoruś), Călăraşi (Mołdawia), Călăraşi (Rumunia), Dve Mogili (Bułgaria), Tulln nad Dunajem (Austria), Rachów (Ukraina), Kingisepp (Rosja). Prowadzone kontakty dawały możliwość zespołom funkcjonującym w Bielsku Podlaskim występowania na scenach miast partnerskich, a mieszkańcom Bielska Podlaskiego zapoznania się z kulturą innych narodów poprzez udział zagranicznych zespołów w ramach obchodów Dni Bielska. Wspierana była również współpraca w dziedzinie oświaty poprzez kontakty uczniów bielskich szkół z rówieśnikami z partnerskiego miasta na Białorusi. Znaczącym przedsięwzięciem było organizowanie od 2009 r. wypoczynku dzieci i młodzieży z kilku miast partnerskich w Bielsku Podlaskim pod nazwą Międzynarodowe Kolonie Integracyjne. Oprócz wyżej wymienionych działań, w wyniku starań burmistrza Eugeniusza Berezowca, miasto, jako jedyny samorząd w Polsce, w 2011 r. zrealizowało projekt infrastrukturalny na rzecz partnerskiego Rejonu Călăraşi w Mołdawii pod nazwą Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Radeni, skierowany na rozwój infrastruktury w Mołdawii w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa. Wyrażając wdzięczność za zaangażowanie w realizację projektu oraz ogromny wkład w rozwój Radeni, burmistrz Eugeniusz Berezowiec otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Radeni. W ramach współpracy partnerskiej były realizowane również wspólne projekty ze środków unijnych między innymi z unijnego programu Europa Dla Obywateli wspólnie z miastami partnerskimi Călăraşi (Rumunia) i Dve Mogili (Bułgaria) oraz austriackim miastem Tulln an der Donau, którego założeniem była wymiana doświadczeń w zakresie: pozyskiwania środków unijnych, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i komunalnej.

Za kadencji burmistrza Eugeniusza Berezowca Bielsk Podlaski okazał się miastem niezwykle skutecznym w pozyskiwaniu unijnych funduszy. W dowód uznania miasto otrzymało tytuł laureata w rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto. Czas urzędowania burmistrza Berezowca był owocny także w inne wyróżnienia, takie jak: certyfikaty ISO, uzyskanie tytułu Innowacyjna Gmina w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji, certyfikat w III edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal 2008, laureata konkursu Eurocertyfikat 2009 oraz czołowe miejsca w kraju w ogólnopolskim plebiscycie na najpiękniejsze iluminacje świąteczne w konkursie Świeć Się.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec w okresie swego urzędowania dbał o estetykę miasta między innymi poprzez renowację w jego centrum skweru imienia Izabeli Branickiej, terenu wokół ratusza na Placu Jana Pawła II, Parku Królowej Heleny i zagospodarowanie miejskich rond. Jego troską były objęte zabytki miasta, między innymi świątynie różnych wyznań, prawosławne i katolickie oraz ratusz miejski. Zadbał o iluminacje świetlne tych obiektów. Starał się w zakresie remontów świątyń wspomagać parafie finansowo i organizacyjnie. Odpowiadając na apel społeczności miasta wyznania katolickiego znacząco przyczynił się do wzniesienia w mieście pomnika papieża Jana Pawła II. Wykazał troskę o poprawę warunków przyjęć interesantów i pracy pracowników Urzędu Miasta poprzez przeprowadzenie kapitalnego remontu budynku i wyposażenie go w windę dla osób niepełnosprawnych. W latach 2012-13, poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych (76% kosztów kwalifikowanych), uzbroił tereny inwestycyjne o powierzchni ponad 5 hektarów, objęte ulicami Białowieska, Maszynowa, a od strony wschodniej granicami miasta. Tereny te pozwoliły w mieście na rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie miejsc pracy. Był rzecznikiem i dbał o rozwój przedsiębiorczości w mieście. Szczycił się tym, że w Bielsku Podlaskim jest dużo prężnie działających firm, szczególnie w branży budowlanej i że dzięki temu jest niski wskaźnik bezrobocia. Dzięki własnemu zaangażowaniu w rozwój miasta, Bielsk Podlaski został zaliczony do trzeciego po Łomży i Suwałkach ośrodka subregionalnego w województwie podlaskim. Znalazło to odbicie w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec miał w dalszym ciągu wizję rozwoju miasta, ambitne plany budowy w latach 2014-2017 Bielskiego Centrum Kultury, dalszej modernizacji ulic i zaułków oraz termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Niestety nagła śmierć 25 listopada 2013 r. nie pozwoliła Mu na realizację tych i kolejnych zamierzeń.

Tags: