„Granty PPGR” – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

12 lipca 2022

Poziomy pasek z trzema logotypami: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska i Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Pod spodem napis: "Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19".

Nazwa projektu: „Granty PPGR” – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Cel projektu: Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu zostało przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego naukę zdalną.

Wartość projektu: 133500,00 zł w ramach których zostanie zakupionych 57 szt. sprzętu komputerowego.

Finansowanie projektu: Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Opis projektu: Projekt skierowany do dzieci zamieszkujących na terenie Miasta Bielsk Podlaski, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Warunkiem uzyskania wsparcia było złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  • dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Tags: , , , , ,