Informacja o poziomach recyklingu osiągniętych za rok 2019

22 kwietnia 2021

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Za 2019 rok Miasto Bielsk Podlaski osiągnęło następujące poziomy:

1) zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., w 2019 r. powinien wynieść maksymalnie 40%. Miasto Bielsk Podlaski osiągnęło założony poziom, który wyniósł 0,55%.

2) zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2019 r. powinien osiągnąć co najmniej 40%. Miasto Bielsk Podlaski osiągnęło założony poziom, który wyniósł 49,07%.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2019 r. powinien osiągnąć co najmniej 60%. Miasto Bielsk Podlaski nie osiągnęło założonego poziomu. Osiągnięty poziom wyniósł 18,29%.

Podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski osiągnęły za 2019 rok następujące poziomy:

1) MPO sp. z o.o. w Białymstoku

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – 40,4 %,

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,38 %,

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,81 %.

2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Hajnówce

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – 18,72 %,

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0 %,

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %.

3) Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – 90,6 %,

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,11%,

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 3,14 %.

4) Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” sp. z o.o. w Białymstoku

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – 40,02 %,

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,16 %,

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie odbierano.

Tags: , ,