Informacja o poziomach recyklingu osiągniętych za rok 2021

8 lutego 2024

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”, oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Za 2021 rok Miasto Bielsk Podlaski osiągnęło następujące poziomy:

1) Na podstawie art. 3b ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1469 z póżn. zm.)

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2021r. powinien wynieść co najmniej 20%. Miasto Bielsk Podlaski osiągnęło założony poziom, który wyniósł 22,42%.
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych w 2021r. nie powinien przekroczyć 30 % wagowo za każdy rok w latach 2025-2029. Przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wskazuje na obowiązek przekazywania informacji na temat w/w poziomu za 2020 – 2022 r. Miasto Bielsk Podlaski osiągnęło poziom, który wyniósł 0,86%.

2) Na podstawie art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1469 z póżn. zm.):

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., Miasto Bielsk Podlaski w 2021 r. osiągnęło poziom, który wyniósł 0,21%. Art. 3c ust. 1 ucpg wskazuje, że gminy zobowiązane były do obliczenia w/w poziomu do 2020 r., jednakże Rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji nie zostało uchylone. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje na konieczność wyliczenia w/w poziomu, mimo, iż wartość poziomu na 2021 r. nie została określona.

Podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski osiągnęły za 2021 rok następujące poziomy:

1) MPO sp. z o.o. w Białymstoku

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 22,02%,
 • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,23%,
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 0,31%.

2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Hajnówce

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 3,98%,
 • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,18%,
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 0,1%.

3) Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 7,82%,
 • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,24%,
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 13,01%.

4) Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” sp. z o.o. w Białymstoku

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 8,76%,
 • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,13%,
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 0,34%.
Tags: , , ,