Informacja o poziomach recyklingu osiągniętych za rok 2023

16 kwietnia 2024

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”, oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Za 2023 rok Miasto Bielsk Podlaski osiągnęło następujące poziomy:

1) Na podstawie art. 3b ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 t.j.)

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2023r. powinien wynieść co najmniej 35%. Miasto Bielsk Podlaski nie osiągnęło założonego poziomu, poziom wyniósł 30,88%.
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych w 2023r. nie powinien przekroczyć 30 % wagowo za każdy rok w latach 2025-2029. Przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wskazuje na obowiązek przekazywania informacji na temat ww. poziomu za 2023 r. Miasto Bielsk Podlaski osiągnęło poziom, który wyniósł 9,77%.

2) Na podstawie art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 t.j.):

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., Miasto Bielsk Podlaski w 2023 r. osiągnęło poziom, który wyniósł 0,15%. Art. 3c ust. 1 ucpg wskazuje, że gminy zobowiązane były do obliczenia ww. poziomu do 2020 r., jednakże Rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji nie zostało uchylone. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje na konieczność wyliczenia ww. poziomu mimo, iż wartość poziomu na 2023 r. nie została określona.

Podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski osiągnęły za 2023 rok następujące poziomy:

1) MPO sp. z o.o. w Białymstoku

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 43,23%,
 • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,11%,
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 26,88%.

2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Hajnówce

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 3,2%,
 • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,28%,
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 14,83%.

3) Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 18,05%,
 • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,09%,
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 23,39%.

4) Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” sp. z o.o. w Białymstoku

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 5,08%,
 • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,15%,
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 15,33%.
Tags: , , ,