Informacja o przyjmowaniu wniosków o dodatek węglowy

31 sierpnia 2022

Realizatorem dodatku węglowego w mieście Bielsk Podlaski jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Kazimierzowska 18/3, I piętro). Przyjmowanie wniosków i udzielanie informacji odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00.

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe należy rozumieć węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj. poprzez platformę ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o dodatek węglowy – druki do pobrania ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Tags: , ,