Informacja o przyznanych dotacjach na rok 2022

7 marca 2022

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje o wynikach naboru wniosków na 2022 rok na zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania osób starszych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, przeciwdziałania narkomanii, organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym (działania z zakresu profilaktyki alkoholowej) – organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki.

I Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej:

1. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie:
„Zapewnienie pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez zorganizowanie wieczerzy wigilijnej”
Wnioskowana kwota dotacji: 2 340 zł
Przyznana kwota dotacji: 1 500 zł

2. Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok na zadnie:
„Pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucja bezpłatnej żywności wśród podmiotów prowadzących działalność charytatywno–opiekuńczą dla najuboższych mieszkańców Bielska Podlaskiego”
Wnioskowana kwota dotacji: 6 050 zł
Przyznana kwota dotacji: 3 500 zł

3. Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie:
„Organizacja i dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Bielsk Podlaski znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
Wnioskowana kwota dotacji: 6 975 zł
Przyznana kwota dotacji: 2 000 zł

II Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia:

1. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim na zadanie:
„Rehabilitacja drogą do zdrowia”
Wnioskowana kwota dotacji: 5 000 zł
Przyznana kwota dotacji: 1 700 zł

2. Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie:
„Rehabilitacja osób niewidomych w Bielsku Podlaskim”
Wnioskowana kwota dotacji: 4 100 zł
Przyznana kwota dotacji: 1 600 zł

3. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie:
„Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, leczenia ,rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami”
Wnioskowana kwot dotacji: 1 575 zł
Przyznana kwota dotacji: 700 zł

4. „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zdanie:
„Osiodłać marzenia”
Wnioskowana kwota dotacji: 4 800 zł
Przyznana kwota dotacji: 2 000 zł

5. Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” na zadanie:
„Rehabilitacji ciąg dalszy”
Wnioskowana kwota dotacji: 8 220 zł
Przyznana kwota dotacji: 4 000 zł

III Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób starszych:

1. Polskiemu Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie:
„Zagospodarowanie czasu wolnego”
Wnioskowana kwota dotacji: 1 858 zł
Przyznana kwota dotacji: 1 500 zł

2. Fundacji Jedzenie ma moc na zadanie:
„Seniorze bądź zdrów – warsztaty kulinarne!”
Wnioskowana kwota dotacji: 7 640 zł
Przyznana kwota dotacji: 1 500 zł

3. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie:
„W zdrowym ciele – zdrowy duch”
Wnioskowana kwota dotacji: 9 000 zł
Przyznana kwota dotacji: 3 800 zł

4. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na zadanie:
„Seniorzy podróżują i wiekiem się nie przejmują”
Wnioskowana kwota dotacji: 2 600 zł
Przyznana kwota dotacji: 1 700 zł

5. Stowarzyszeniu Luwia na zadanie:
„Bielsk Podlaski 2022: Wzmacniamy odporność”
Wnioskowana kwota dotacji: 7 400 zł
Przyznana kwota dotacji: 1 500 zł

6. Przystani Opatrzności na zadanie:
„Razem przebywamy we Wspólnocie wzrastamy”
Wnioskowana kwota dotacji: 6 300 zł
Oferta odrzucona. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony.

7. Stowarzyszeniu Luwia na zadanie:
„Bielsk Podlaski: Wzmacniamy odporność”
Wnioskowana kwota dotacji: 7 500 zł
Oferta odrzucona. Nie dostarczono wymaganych załączników.

IV Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Tur Basket na zadanie:
„Przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym i udział drużyny w rozgrywkach seniorskich organizowanych przez PZKosz”
Wnioskowana kwota dotacji: 22 500 zł
Przyznana kwota dotacji: 8 500 zł

2. Automobilklub Podlaski na zadanie:
„7. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego – 11 września 2022”
Wnioskowana kwota dotacji: 8 550 zł
Przyznana kwota dotacji: 7 500 zł

3. Bielskiemu Klubowi Sportowemu Tur w Bielsku Podlaskim na zadanie:
„Rozwój, zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych”
Wnioskowana kwota dotacji: 15 000 zł
Przyznana kwota dotacji: 9 000 zł

V Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

1. Stowarzyszeniu „Lawendowe Wzgórza” na zadanie:
„Realizacja Programu Zwyciężaj w drodze do celu”
Wnioskowana kwota dotacji: 8 654 zł
Przyznana kwota dotacji: 7 200 zł

VI Dotacja na realizację zadań publicznego w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy:

1. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie:
„Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 2022”
Wnioskowana kwota dotacji: 11 890 zł
Przyznana kwota dotacji: 11 890 zł

2. Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego na zadanie:
„Przystanek Wakacje – półkolonie dla dzieci”
Wnioskowana kwota dotacji: 7 350 zł
Przyznana kwota dotacji: 7 350 zł

VII Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym:

1. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie:
„ Świetlica Socjoterapeutyczna Uśmiech Dziecka w Bielsku Podlaskim 2022”
Wnioskowana kwota dotacji: 34 808 zł
Przyznana kwota dotacji: 25 000 zł

2. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie:
„Emisja na antenie Radia Orthodoxia cyklu programów (około 30). Będą one prowadzone przez ekspertów i specjalistów tj. terapeutów, lekarzy, duchownych, psychologów, przedstawicieli innych grup zawodowych związanych z profilaktyką uzależnień (np. policjantów, prawników) oraz samych uzależnionych i ich rodzin.”
Wnioskowana kwota dotacji: 24 440 zł
Przyznana kwota dotacji: 15 000 zł

3. Stowarzyszeniu Ojcowizna Ziemi Bielskiej na zadanie:
„Młodzież myśli, współpracuje i pasjami się zajmuje”
Wnioskowana kwota dotacji: 13 260 zł
Przyznana kwota dotacji: 12 000 zł

4. Fundacji nie zmarnuj swojego życia na zadanie:
„Nie Zmarnuj Swojego Życia – Bielsk Podlaski”
Wnioskowana kwota dotacji: 10 680 zł
Przyznana kwota dotacji: 5 000 zł

VIII Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym (działania z zakresu profilaktyki alkoholowej) – organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień:

1. Bielskiemu Klubowi Sportowemu Tur w Bielsku Podlaskim na zadanie:
„Organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych o profilu – piłka nożna”
Wnioskowana kwota dotacji: 105 080 zł
Przyznana kwota dotacji: 105 080 zł

2. Fundacji Instytut Białowieski na zadanie:
Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”, www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl, www.FestiwalBialowieski.pl, www.FestiwalZubra.pl, www.ForestFestival.Eu.
Wnioskowana kwota dotacji: 120 000 zł
Oferta odrzucona. Treść oferty nie jest zgodna z ogłoszeniem o konkursie.

IX Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”:

1. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie:
Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”
Wnioskowana kwota dotacji: 30 000 zł
Przyznana kwota dotacji: 30 000 zł

Tags: , , , , , , , , , ,