Informacja o przyznanych dotacjach na rok 2024

12 lutego 2024

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje o wynikach naboru wniosków na 2024 rok na zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania osób starszych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, przeciwdziałania narkomanii, organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania  patologiom społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym (działania z zakresu profilaktyki alkoholowej) – organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki.

I Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej:

 1. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie:
  „Zapewnienie pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez zorganizowanie wieczerzy wigilijnej”

Wnioskowana kwota dotacji: 4 050 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 000 zł

 1. Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok na zadanie:
  „Pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucja bezpłatnej żywności wśród podmiotów prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą dla najuboższych mieszkańców Bielska Podlaskiego”

Wnioskowana kwota dotacji: 9 990 zł

Przyznana kwota dotacji: 3 500 zł

 1. Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie:
  „Organizacja i dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Bielsk Podlaski znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

Wnioskowana kwota dotacji: 8 500 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 500 zł

 1. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej na zadanie:
  „Z potrzeby serca”

Wnioskowana kwota dotacji: 8 300 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 000 zł

II Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia:

 1. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim na zadanie:
  „Rehabilitacja drogą do zdrowia – zadanie obejmuje wszechstronną rehabilitację”

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 3 500 zł

 1. Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie:
  „Rehabilitacja i edukacja”

Wnioskowana kwota dotacji: 5 180 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 800 zł

 1. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie:
  „Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami”

Wnioskowana kwot dotacji: 4 382 zł

Przyznana kwota dotacji: 1 500 zł

 1. „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie:
  „Osiodłać marzenia”

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł                                                                                                       

Przyznana kwota dotacji: 4 000 zł

 1. Klubowi Amazonki w Bielsku Podlaskim na zadanie:
  „Wspieranie działań na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii”

Wnioskowana kwota dotacji: 7 380 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 500 zł

 1. Stowarzyszeniu Pomocy – Serce Ludzi Ziemi Bielskiej na zadanie:
  „Rehabilitacja poprzez masaż”                                                                                        

Wnioskowana kwota dotacji: 10 368 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 800 zł

 1. Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” na zadanie:
  „W trosce o zdrowie rehabilitujemy się”                                                                                        

Wnioskowana kwota dotacji: 9 690 zł

Przyznana kwota dotacji: 4 900 zł

 1. Stowarzyszeniu Eurydyki w Białymstoku na zadanie:
  „Aktywna Grupa – integracja i aktywizacja kobiet chorych na raka”                                                                                       

Wnioskowana kwota dotacji: 25 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 3 000 zł

 1. Stowarzyszeniu zwykłemu „Luwia” na zadanie:
  „Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami: Bielsk Podlaski”                                                                                       

Wnioskowana kwota dotacji: 5 435 zł

Oferta odrzucona ze względu na brak wymaganych podpisów na ofercie i załącznikach.

 1. Fundacji „uWażni” na zadanie:
  „O depresji – bez presji. Profilaktyka zdrowia psychicznego”                                                                                        

Wnioskowana kwota dotacji: 11 400 zł

Dotacja nie została przyznana ze względu na ograniczone (niewystarczające) środki przeznaczone na dotacje.

III Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób starszych:

 1. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie:
  „Zagospodarowanie czasu wolnego”

Wnioskowana kwota dotacji: 3 820 zł

Przyznana kwota dotacji: 3 000 zł

 1. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie:
  „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – Warsztaty aktywizacyjne dla seniorów – edycja III

Wnioskowana kwota dotacji: 8 400 zł

Przyznana kwota dotacji: 5 000 zł

 1. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim na zadanie:
  „Seniorzy podróżują i wiekiem się nie przejmują”

Wnioskowana kwota dotacji: 5 500 zł

Przyznana kwota dotacji: 5 000 zł

 1. Stowarzyszeniu zwykłemu „Luwia” na zadanie:
  „Dyskryminacja od kuchni: Bielsk Podlaski”

Wnioskowana kwota dotacji: 8 140 zł                                                                                 

Przyznana kwota dotacji: 3 500 zł

 1. Polskiej Fundacji Diagnostyki Osteoporozy na zadanie:
  „Narodowy Test Kości – Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy dla seniorów z Bielska Podlaskiego”

Wnioskowana kwota dotacji: 9 075 zł

Przyznana kwota dotacji: 3 000 zł

 1. Klubowi „Amazonki” w Bielsku Podlaskim na zadanie:
  „Wspieranie działań na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii”

Wnioskowana kwota dotacji: 8 450 zł

Przyznana kwota dotacji: 3 500 zł

 1. Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na zadanie:
  „Srebrne ręce – piękne dzieła. Twórcza sztuka seniora”

Wnioskowana kwota dotacji: 8 900 zł

Oferta odrzucona, gdyż jest niezgodna z działalnością statutową oferenta.

 1. Fundacji Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa „Oni – To My” na zadanie:
  „Starość w radość”

Wnioskowana kwota dotacji: 24 930 zł

Oferta została odrzucona, gdyż wersja papierowa oferty wpłynęła po wyznaczonym terminie.

IV Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu „Tur Basket” na zadanie:
  „Przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym i udział drużyny w rozgrywkach seniorskich organizowanych przez PZKosz”

Wnioskowana kwota dotacji: 16 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 7 500 zł

 1. Stowarzyszeniu „Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski” na zadanie:
  „Przygotowanie, szkolenie i udział zawodniczek w rozgrywkach III ligi siatkówki kobiet”

Wnioskowana kwota dotacji: 14 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 6 000 zł

 1. Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” w Bielsku Podlaskim na zadanie:
  „Propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych”

Wnioskowana kwota dotacji: 21 600 zł

Przyznana kwota dotacji: 8 500 zł

 1. Stowarzyszeniu „Sękalik” na zadanie:
  „Turniej Bubble Football – Bielsk Podlaski 2024”                                                                 

Wnioskowana kwota dotacji: 4 900 zł                                                                                                        

Przyznana kwota dotacji: 2 000 zł

 1. Stowarzyszeniu Automobilklub Podlaski na zadanie:
  „9. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego – 8 września 2024”                                                                 

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 zł                                                                                                        

Oferta została odrzucona, gdyż wersja papierowa oferty wpłynęła po wyznaczonym terminie.

V Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

 1. Stowarzyszeniu „Lawendowe Wzgórza” na zadanie:
  Realizacja Programu „Zwyciężaj w drodze do celu”

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 10 000 zł

 1. Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na zadanie:
  „Edukacja seniorów o zagrożeniach narkomanią wśród młodzieży”

Wnioskowana kwota dotacji: 5 400 zł

Oferta odrzucona ze względów merytorycznych (finansowanie organizacji pozarządowych na rzecz grupy seniorów nie jest rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom)

VI Dotacja na realizację zadań publicznego w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy:

 1. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie:
  „Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 2024”

Wnioskowana kwota dotacji: 65 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 20 000 zł

 1. Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego na zadanie:
  „Przystanek Wakacje – półkolonie dla dzieci”

Wnioskowana kwota dotacji: 6 850 zł

Przyznana kwota dotacji: 6 850 zł

 1. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie:
  „Postarajmy się zmienić nasz świat w blasku wakacyjnego słońca”

Wnioskowana kwota dotacji: 28 800 zł

Przyznana kwota dotacji: 18 150 zł

 1. Parafii Prawosławnej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na zadanie:
  „Góry są piękne to wiesz. Chodź z nami jeśli chcesz”

Wnioskowana kwota dotacji: 51 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 20 000 zł

VII Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym:

 1. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie:
  „Świetlica Socjoterapeutyczna Uśmiech Dziecka – Bielsk Podlaski 2024”

Wnioskowana kwota dotacji: 38 460,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 28 000 zł

 1. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie:
  „Produkcja cyklu programów o przeciwdziałaniu uzależnieniom do Radia Orthodoxia”

Wnioskowana kwota dotacji: 24 450 zł

Przyznana kwota dotacji: 18 000 zł

 1. Fundacji Prodriver na zadanie:
  „Bielskie drogi bez promili – II edycja”

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 10 000 zł

 1. Fundacji nie zmarnuj swojego życia na zadanie:
  „Nie Zmarnuj Swojego Życia – Bielsk Podlaski (edycja 2024)”

Wnioskowana kwota dotacji: 15 880 zł

Przyznana kwota dotacji: 13 000 zł

 1. Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień” na zadanie:
  „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi”

Wnioskowana kwota dotacji: 18 140 zł

Przyznana kwota dotacji: 12 000 zł

 1. Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego na zadanie:
  „Rodzina jest najważniejsza – cykl imprez profilaktycznych”

Wnioskowana kwota dotacji: 8 450 zł

Przyznana kwota dotacji: 8 450 zł

VIII Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym (działania z zakresu profilaktyki alkoholowej) – organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień:

 1. Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” w Bielsku Podlaskim na zadanie:
  „Organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych o profilu – piłka nożna”

Wnioskowana kwota dotacji: 120 000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 120 000,00 zł

IX Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 1. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie:
  Koncert „Nasze Pieśni”

Wnioskowana kwota dotacji: 6 482 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 400 zł

 1. Fundacji Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa „Oni – To My” na zadanie:
  „Wieczory Białoruskie”

Wnioskowana kwota dotacji: 20 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 1 500 zł

 1. Teatrowi Ludycznemu na zadanie:
  „Co to za cyrki?!”

Wnioskowana kwota dotacji: 1 800 zł

Przyznana kwota dotacji: 1 300 zł

 1. Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” na zadanie:
  „60 lat z tradycją”

Wnioskowana kwota dotacji: 5 260 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 000 zł

 1. Stowarzyszeniu Mocne Uderzenie na zadanie:
  „Organizacja festiwalu”

Wnioskowana kwota dotacji: 10 718 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 400 zł

 1. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi okręgowemu w Białymstoku na zadanie:
  „Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów w tym prowadzonych w tradycji ludowej i regionalnej”

Wnioskowana kwota dotacji: 2 810 zł

Przyznana kwota dotacji: 1 200 zł

 1. Stowarzyszeniu Współpracy „Polska – Wschód” na zadanie:
  „Eliminacje regionalne do XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German”

Wnioskowana kwota dotacji: 8 950 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 000 zł

 1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej na zadanie:
  „Jubileusz 30-lecia Chóru Polskiej Pieśni Narodowej”

Wnioskowana kwota dotacji: 7 250 zł

Przyznana kwota dotacji: 3 000 zł

 1. Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej na zadanie:
  „Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, nagrań audiowizualnych, upowszechniających działanie twórców, a także poświęconych tradycji, historii, folklorowi i wielokulturowości miasta – wydanie publikacji „Władysław Jabłonowski, Pamiętnik z lat młodzieńczych na Podlasiu (1849-1860, 1863)”

Wnioskowana kwota dotacji: 9 800 zł

Przyznana kwota dotacji: 3 000 zł

 1. Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na zadanie:
  „Nagranie płyty pt. „De Ty zhasła zore jasna”

Wnioskowana kwota dotacji: 6 030 zł

Przyznana kwota dotacji: 1 200 zł

 1. Stowarzyszeniu zwykłemu „Luwia” na zadanie:
  „Babcie i dziadkowie czytają on-line”

Wnioskowana kwota dotacji: 11 078 zł

Dotacja nie została przyznana ze względu na ograniczone (niewystarczające) środki przeznaczone na dotacje.

 1. Fundacji „Kreacja Magia Rąk” na zadanie:
  „Warsztaty z papierowej wikliny jako forma kultywowania tradycji plecionkarskiej”

Wnioskowana kwota dotacji: 4 400 zł

Dotacja nie została przyznana ze względu na ograniczone (niewystarczające) środki przeznaczone na dotacje.

 1. Fundacji Rozwoju Kinematografii na zadanie:
  „Kino Plenerowe w Bielsku Podlaskim”

Wnioskowana kwota dotacji: 11 520 zł

Dotacja nie została przyznana z powodu realizacji podobnego zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

 1. „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym na zadanie:
  „Z bezpieczeństwem za pan brat – wiem, umiem, stosuję”

Wnioskowana kwota dotacji: 2 000 zł

Dotacja nie została przyznana ze względu na ograniczone (niewystarczające) środki przeznaczone na dotacje.

 1. Stowarzyszeniu Eurydyki w Białymstoku na zadanie:
  „Aktywna integracja społeczna przez sztukę”

Wnioskowana kwota dotacji: 5 328 zł

Dotacja nie została przyznana ze względu na ograniczone (niewystarczające) środki przeznaczone na dotacje.

 1. Stowarzyszeniu Muzyków Bielska Podlaskiego „Forte” na zadanie:
  „Muzyczne Mosty”

Wnioskowana kwota dotacji: 12 720 zł

Oferta została odrzucona, gdyż do urzędu nie wpłynęła wersja papierowa

X Dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pt. „Festiwal Pod Opieką Bogurodzicy”:

 1. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie:
  Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”

Wnioskowana kwota dotacji: 30 000 zł

Przyznana kwota dotacji: 30 000 zł

Ponadto wpłynęła jedna oferta z Fundacji Instytutu Białowieskiego na wszystkie rodzaje zadań. Komisja po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów odrzuciła ofertę, gdyż nie spełniała wymogów formalnych.

Tags: , , , , , , , , , , , ,