Informacja o uwagach i opiniach w sprawie propozycji nadania imienia BDK

Ilustracja przedstawia budynek Bielskiego Domu Kultury.
10 listopada 2021

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków i opinii w sprawie nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Bielskiemu Domowi Kultury w Bielsku Podlaskim zostało opublikowane w dniu 12 października 2021 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w mediach społecznościowych miasta Bielsk Podlaski.

W informacji wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę składania wniosków i opinii. Uprawnionymi do udziału byli mieszkańcy miasta oraz organizacje pozarządowe działające na ternie miasta Bielsk Podlaski.

Opinie i uwagi w sprawie nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Bielskiemu Domowi Kultury w Bielsku Podlaskim można było składać w formie pisemnej osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub pocztą na adres Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski oraz na adres um@bielsk-podlaski.pl.  w terminie do 29 października 2021 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 wnioski na adres poczty elektronicznej. W pierwszym wnioskodawca wniósł o nadanie Bielskiemu Domowi Kultury imienia Wisławy Szymborskiej. W uzasadnieniu wnioskodawca zwrócił uwagę, że jest to postać wybitna, nagrodzona nagrodą Nobla. Pięknem i dobrem płynącym z jej twórczości rozsławiła Polskę na całym świecie. Ponadto zdaniem wnioskodawcy budynek, który na służyć kulturze powinien mieć za patrona kogoś związanego ze sztuką a nie polityką. Drugi wnioskodawca wypowiedział się za patronem Marszałka Józefa Piłsudskiego nie uzasadniając swojego stanowiska.

Ponadto 167 osób wypowiedziało się na Facebooku na oficjalnym fanpage’u Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Zdecydowana większość, bo aż 63,47% (106 osób) wypowiedziała się za nienadawaniem Bielskiemu Domowi Kultury żadnego imienia, natomiast 61 osób (36,53%) było za nadaniem imienia. Wśród kandydatów na patrona pojawiły się również postaci Alfonsa Erdmana, Eugeniusza Berezowca, Miny Bern, Jerzego Bińczyckiego.

Tags: , ,