Informacja o uzupełniających wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

6 grudnia 2023

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku dotyczącym przeprowadzenia wyborów uzupełniających na ławników na kadencję 2024-2027 zachodzi konieczność dokonania wyboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy – w liczbie 10 ławników.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin na składanie zgłoszeń kandydatów na ławników, zgodnie z pismem o znaku: Nr A.0160.6.2023 wystosowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, został wyznaczony do 29 grudnia 2023 r.

 Zgłoszenia można składać:

 • w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski do dnia 29 grudnia 2023 roku do godziny 15.30,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej do końca dnia 29 grudnia 2023 roku (liczy się data nadania – data stempla pocztowego)

Zgłoszenia składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Kandydat na ławnika

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy (miasta) po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty: 

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • gdy osobę zgłasza podmiot (np. stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa) dołącza się – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji tego podmiotu;
 • gdy osobę zgłaszają obywatele, lista osób zgłaszających kandydata (co najmniej 50 zgłaszających), mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,
 • do wglądu w pokoju nr 4 – dokument potwierdzający posiadanie, co najmniej wykształcenia średniego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4, powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 – nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

„Karty zgłoszeń kandydatów na ławników” można otrzymać oraz po wypełnieniu można składać w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 w Biurze Podawczym od wtorku do piątku: w godzinach 7:30 – 15:30, zaś w poniedziałki: od godziny 8:00 do godziny 16:00.

Karta zgłoszenia wraz z innymi dokumentami dostępne są przy Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

 • Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające  wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, tel./fax 85 7459 207,e-mail pikrk@bialystok.so.gov.pl

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów: okienko na parterze – Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

 • w poniedziałki od 8:00 do 18:00
 • od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Informacje na temat uzyskania zaświadczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uzyskać można na stronie https://ems.ms.gov.pl, https://ekrk.ms.gov.pl

Źródło informacji: http://bialystok.so.gov.pl/informacje/rejestry-i-ewidencje/321-krk.html

Uwaga: W przypadku nie wybrania kandydata na ławnika – powinien on odebrać swoje dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzonych wyborów. Po tym terminie, zostaną one zniszczone.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Pan Piotr Mazuruk referent w Referacie Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, pokój nr 4, tel. 85 731 81 42.