Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim

11 października 2021

Obrazek zawiera cztery logotypy: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Podlaskiego i Unii Europejskiej

14 września 2021 r. została podpisana  umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Całkowita wartość projektu to 1 999 557,00 zł i obejmuje: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 299 712,05 zł, wkład własny miasta w wysokości 13 722,45 zł, środki grantobiorców w wysokości 686 122,50 zł.  

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

Uczestnikami projektu będą osoby, które złożą wnioski o grant w trakcie otwartego naboru wniosków. Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę potencjalnego uczestnictwa w projekcie będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami. Istotne będą również takie kryteria jak karta dużej rodziny oraz niepełnosprawność osób zamieszkujących w budynkach objętych inwestycją.

Wniosek o dofinansowanie zakłada montaż  69 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ostatecznie ilość dofinansowanych  instalacji uzależniona jest od mocy i wartości zakupu instalacji.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 30 czerwca 2022 roku.

Informacja o terminie i zasadach składania wniosków o grant będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Tags: , , , ,