Jak oddać ważny głos w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2023?

3 października 2022

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski na rok 2023 potrwa: w formie elektronicznej – od 17 do 23 października 2022 roku na platformie budżetu obywatelskiego oraz w formie tradycyjnej – od 17 do 21 października 2022 roku w godzinach od 8:00 do 18:00 w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski przy ul. M. Kopernika 1.

Aby ułatwić Państwu głosowanie podczas tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski, przygotowaliśmy krótki poradnik. Zachęcamy do zapoznania się z nim, aby skutecznie oddawać ważne głosy.

Czym jest Budżet Obywatelski ?

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Głównym celem wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców Bielska Podlaskiego na realizowane w mieście wydatki ze środków publicznych.

W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie
  • w efekcie, projekty z najwyższą liczbą głosów, z uwzględnieniem puli środków przeznaczonej na Budżet Obywatelski, przyjęte zostaną do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

O jakich kwotach decydujemy ?

Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 wynosi 400 tysięcy złotych.

Kto może głosować ?

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 4 projektów z listy zweryfikowanych projektów (zadań).

Jak i kiedy zagłosować?

Głosowanie odbywać się będzie na dwa sposoby:

  • tradycyjnie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. M. Kopernika 1 w terminie od 17 października 2022 r. do 21 października 2022 r., w godzinach od 8:00 do 18:00;
  • poprzez Internet na stronie: bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org w terminie od 17 października 2022 r. do 23 października 2022 r.

Jakie formalności towarzyszą głosowaniu?

W przypadku głosowania tradycyjnego w Urzędzie Miasta osoba uprawniona do udziału w głosowaniu potwierdza odbiór karty do głosowania czytelnym podpisem złożonym na liście do głosowania. Głosuje się poprzez wrzucenie karty do głosowania, stawiając znak „X” w kolumnie „Wybór” obok wybranego projektu (zadania) i złożenie karty do urny. Postawienie znaku „X” przy więcej niż 4 projektach (zadaniach), nie postawienie znaku „X” w kolumnie „Wybór” obok żadnego projektu (zadania) oraz wypełnienie karty w sposób inny, niż opisany powyżej – czyni oddany głos nieważnym.

W przypadku głosowania w formie elektronicznej, w celu weryfikacji oddania głosu, osoba głosująca wprowadza w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma sms z kodem weryfikacyjnym. Podanie kodu weryfikacyjnego, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania osoby głosującej oraz wskazanie przynajmniej jednego wybranego projektu (zadania) – jest niezbędne do zatwierdzenia ważnego głosu. Przy wykorzystaniu jednego numeru telefonu może być zweryfikowany tylko jeden głos.

Co stanie się ze zwycięskimi projektami ?

Wyniki głosowania zostaną przekazane Burmistrzowi Miasta do 27 października 2022 r., a następnie ujęte w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2023.

Tags: , ,