Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski

25 stycznia 2021

Arcybiskup Bielski Grzegorz

Na podstawie § 8 ustęp 2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” ze zmianami, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał 16 maja 2019 roku Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Grzegorzowi Arcybiskupowi Bielskiemu Medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski od wielu lat związany jest z miastem Bielsk Podlaski. W latach 1998-2008 pełnił tu posługę biskupią, następnie był biskupem supraskim. W sierpniu 2017 roku ponownie objął funkcję wikariusza diecezji warszawsko-bielskiej z tytułem biskupa bielskiego, zaś w październiku przyjął godność arcybiskupa. Od roku 2016 pełni obowiązki opiekuna duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski urodził się 4 grudnia 1964 roku w Białymstoku. Tam też ukończył szkołę podstawową. W 1979 roku rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Następnie kontynuował naukę w dwuletnim Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. W latach 1987-1991 studiował na Leningradzkiej Akademii Teologicznej. W 1989 roku, z rąk Jego Ekscelencji Arcybiskupa Sawy, otrzymał święcenia diakońskie, zaś w 1992 kapłańskie. Wówczas też złożył wieczyste śluby zakonne. Od 1996 roku był wykładowcą w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 1996 roku był związany z miastem Bielsk Podlaski poprzez Studium Ikonograficzne, w którym wykładał liturgikę i język starocerkiewnosłowiański.

Święcenia biskupie otrzymał 12 maja 1998 roku z tytułem biskupa bielskiego. Biskup Grzegorz został wikariuszem diecezji warszawsko-bielskiej. 17 maja 1998 roku był bardzo ważnym dniem w historii Bielska Podlaskiego, gdyż w tym dniu odbyły się uroczystości wprowadzenia biskupa bielskiego Grzegorza na katedrę. Jako pierwszy biskup z tytułem bielski, decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zamieszkał w Bielsku Podlaskim przy cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny i został jej proboszczem. Tym samym podniósł rangę nie tylko parafii ale też miasta.

Od tego czasu rozpoczął się bardzo ważny okres rozwoju duchowego całej społeczności bielskiej. Władyka, jako ikonograf niemający czasu na pisanie ikon, pisał ikony w ludzkich sercach i duszach. Dał się poznać, jako wybitny kaznodzieja, którego mądre i pouczające kazania przyciągały wiernych również z innych parafii. Proste i płomienne kazania trafiały do każdego. Oprócz kazań, dzięki którym człowiek starał się być lepszym, władyka służył radą i dobrym słowem dla wszystkich. On nigdy nikogo nie wyróżniał. Z każdym potrafił nawiązać kontakt, z małym i starym, wykształconym czy też prostym człowiekiem. Zawsze powtarzał, że najważniejszym uniwersytetem jest Cerkiew. Uczestniczył we wszystkich ważniejszych spotkaniach z władzami samorządowymi i mundurowymi. Brał udział w uroczystościach szkolnych i przedszkolnych, tym samym podnosząc rangę spotkań.

Dzięki władyce cudowna Bielska Ikona Matki Bożej, znajdująca się w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny, została wyniesiona z ołtarza do nawy głównej i udostępniona wiernym. Przy każdej sposobności biskup Grzegorz podkreśla, że Bielska Ikona jest największym skarbem i dlatego bielszczanie są tacy bogaci. Ikona w życiu prawosławnego chrześcijanina stanowi jego integralną część, bez której nie może on osiągnąć wewnętrznej przemiany. Bowiem, im częściej wierny patrzy na ikonę, tym więcej wspomina Tego, który jest przedstawiony, i stara się Go naśladować.

Pod przewodnictwem biskupa Grzegorza w 2001 roku rozpoczęto generalny remont cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i dzwonnicy. Po zakończonym remoncie świątynia stała się bielską perełką.

W dniach 9-10 czerwca 2007 roku odbyły się obchody 500-lecia Bielskiej Ikony Matki Bożej. W Bielskim Domu Kultury miała miejsce sesja naukowa poświęcona historii Cerkwi, ikony i jej fundatorki królowej Heleny, co przyczyniło się do rozsławienia naszego miasta na skalę międzynarodową. Prawie dziesięcioletni pobyt biskupa Grzegorza w mieście Bielsk Podlaski został zapisany w historii Cerkwi złotymi literami, a w szczególności parafii Narodzenia Bogurodzicy.

W dniu 1 kwietnia 2008 roku decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wikariusz diecezji warszawsko-bielskiej, biskup Grzegorz, zostaje mianowany biskupem supraskim i opuszcza Bielsk Podlaski. Po przeszło dziewięciu latach, w dniu 24 sierpnia 2017 roku zostaje ponownie powołany na wikariusza diecezji warszawsko-bielskiej.

Władyka Grzegorz jest przykładem służby Bogu i ludziom, godnym do naśladowania przez kapłanów, zaś wiernym ukazuje poprawny stosunek wobec godności kapłańskiej. Jest wielkim budowniczym ludzkich serc. Cieszy się autorytetem nie tylko wśród społeczności prawosławnej, ale również wiernych innych wyznań. Cichy, spokojny, skromny, charakteryzujący się wielką pokorą i kulturą osobistą.

Tags: