Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski

ilustracja przedstawia logo z literÄ… "i" oraz napis "informacja"
23 kwietnia 2021

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030”.

Zgodnie z artykułem 6 ustęp 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dziennik Ustaw z 2019 r. pozycja 1295 ze zmianami) oraz uchwałą nr XXX/236/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zaprasza mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski, gminę sąsiednią – Gminę Bielsk Podlaski, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030 w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje potrwają od 23 kwietnia 2021 do 27 maja 2021 roku.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tutejszym Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@bielsk-podlaski.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”).

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Załączniki:

Tags: , ,