Ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk

25 stycznia 2021

Leoncjusz Tofiluk

Na podstawie § 8 ustęp 2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał w dniu 16 maja 2014 r. Księdzu mitratowi Leoncjuszowi Tofilukowi Medal Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk urodził się 30 sierpnia 1935 roku w Klejnikach na Ziemi Bielskiej, gdzie też ukończył szkołę podstawową. Następnie rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Bielsku Podlaskim. Jednak w bardzo krótkim czasie zamienił szkołę na rzecz nowo otwartego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Po ukończeniu seminarium, w roku 1955 rozpoczął pracę jako psalmista w Olsztynie. 8 kwietnia 1956 roku został wyświęcony na diakona, a 15 kwietnia na kapłana.

Pierwszą parafią księdza Leoncjusza Tofiluka był Szczecinek, zaś w 1958 roku został wikariuszem w Parafii świętego Mikołaja w Hajnówce. Pełnił tam obowiązki psalmisty-dyrygenta, prowadził chór, służył w cerkwi filialnej w Orzeszkowie. Wspomagał pracę przy projektowaniu i budowie soboru Świętej Trójcy, w międzyczasie studiując w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W Hajnówce dał się poznać jako dobry organizator i przyjaciel młodzieży. Organizował obozy dla młodzieży, a także ekumeniczne obozy robocze przy budowie soboru Świętej Trójcy. W 1977 roku został przewodniczącym Sekcji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej. Nawiązał liczne kontakty z młodzieżą prawosławną i innych kościołów lokalnych za granicą, szczególnie w Finlandii. Z tych kontaktów powstało partnerstwo parafii świętego Archanioła Michała z parafią świętych Piotra i Pawła w mieście Nurmes w Finlandii. Za długoletnią współpracę ze społecznościami lokalnymi w Finlandii otrzymał medal Gminy Valtimo.

Kolejną, bardzo istotną kartą historii w życiu księdza Leoncjusza Tofiluka, było i jest miasto Bielsk Podlaski. W lipcu 1979 roku ksiądz Leoncjusz Tofiluk został mianowany proboszczem Parafii św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim. Od tego czasu rozpoczął się bardzo ważny okres rozwoju nie tylko parafii, lecz całej społeczności bielskiej.

Pełniąc funkcję proboszcza parafii ksiądz Leoncjusz Tofiluk dał się poznać jako wybitny kaznodzieja i administrator. Nie szczędził swoich sił i zdrowia dla dobra parafian oraz bielskiej społeczności, nie tylko prawosławnej.

Od samego początku ksiądz Leoncjusz Tofiluk wiele uwagi poświęcał młodzieży. Organizował obozy, półkolonie, zimowiska, pielgrzymki, a przede wszystkim lekcje religii, kształtując w ten sposób młode umysły. W 1981 roku na plebanii uczyło się ponad 900 uczniów, w związku z tym narodziła się potrzeba budowy nowego domu parafialnego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i staraniom księdza Leoncjusza Tofiluka, w latach 1981-1984, w centrum Bielska Podlaskiego stanął okazały budynek z baptysterium, którego wnętrze zostało pokryte freskami przez słynnego Jerzego Nowosielskiego.

W nowo wybudowanych pomieszczeniach parafialnych ksiądz Leoncjusz Tofiluk zorganizował bogato wyposażoną bibliotekę, uruchomił małą drukarnię poligrafii oraz rozpoczął wydawanie czasopisma Łampada.Od 1987 roku ksiądz Leoncjusz Tofiluk prowadził prace nad rozbudową cerkwi parafialnej św. Archanioła Michała. Doprowadził do rozbudowania części ołtarzowej, wymiany podłogi, uzupełnienia zmurszałych elementów drewnianych. W listopadzie 1989 roku ostatecznie zakończono remont, w którego wyniku powstały trzy prezbiteria poświęcone św. Archaniołowi Michałowi, św. Mikołajowi Cudotwórcy i św. Archidiakonowi Stefanowi.

Ksiądz Leoncjusz Tofiluk posiadał niezliczone pomysły na organizację życia parafialnego. Od 1983 roku organizował obozy ikonograficzne, początkowo na świętej Górze Grabarce, potem na plebanii i w innych rejonach Polski. W 1991 r. księdzu Leoncjuszowi Tofilukowi udało się doprowadzić do skutku swoje największe dzieło, jakim jest powołanie do życia szkoły ikonograficznej. Początkowo szkoła mieściła się przy parafii. W 1995 roku została wpisana do rejestru szkół niepublicznych pod nazwą Policealne Studium Ikonograficzne z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury, w budynku po byłym przedszkolu przekazanym przez władze miasta Bielsk Podlaski. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce. Jej dyrektorem od początku jest ksiadz Leoncjusz Tofiluk. Z Jego inicjatywy została również wybudowana przy szkole kaplica pod wezwaniem Świętej Trójcy, która została poświęcona 31 października 2002 roku.

Ksiądz Leoncjusz Tofiluk był inicjatorem budowy cerkwi przycmentarnej ikony Matki Bożej Pomnażającej Plony w Szastałach, która została wybudowana i wyświęcona 13 czerwca 2006 r.

Ksiądz Leoncjusz Tofiluk posiada niezwykłą osobowość i jest człowiekiem o wielu talentach. Wiele czasu i energii poświęcał pracy duszpasterskiej i charytatywnej, pomagał potrzebującym i odwiedzał chorych, niemogących uczestniczyć w nabożeństwach. Pełnił funkcję kapelana w szpitalu, prowadził lekcje języka cerkiewnosłowiańskiego.

Jest kierownikiem Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim, w którym regularnie odbywają się wykłady prowadzone przez różnych znamienitych gości. Od 16 czerwca 2007 roku ksiądz Leoncjusz Tofiluk jest dziekanem okręgu bielskiego, zaś od 1998 roku jest ojcem duchowym sióstr klasztoru na św. Górze Grabarce.

O jego bogatej wiedzy na temat sztuki i kultury prawosławnej najlepiej świadczy fakt, że od wielu lat ksiadz Leoncjusz Tofiluk przewodniczy jury podczas Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Ksiadz Leoncjusz Tofiluk otrzymał wszystkie możliwe nagrody cerkiewne, ale także wielokrotnie był nagradzany przez władze świeckie. Został laureatem XVIII edycji Konkursu o Medal i Nagrodę Zygmunta Glogera i otrzymał nagrodę III stopnia za zasługi dla rozwoju malarstwa religijnego i utworzenie jedynej w Polsce szkoły pisania ikon, został nagrodzony Złotą Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie, Nagrodą imienia Księcia Konstantego Ostrogskiego, oraz Nagrodą imienia Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego.

Działalność ta świadczy o dużym zaangażowaniu i poświęceniu ksiedza Leoncjusza Tofiluka w na rzecz społeczności Bielska.

Tags: