Można zaopiniować pomysł nadania imienia Bielskiemu Domowi Kultury

Ilustracja przedstawia budynek Bielskiego Domu Kultury.
12 października 2021

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że wpłynęły dwa wnioski o nadanie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Bielskiemu Domowi Kultury w Bielsku Podlaskim.

Pierwszy wniosek złożył Radny Pan Artur Maciej Żukowski podczas XL sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. Natomiast drugi wniosek wpłynął od Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej.

W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazują między innymi na związki rodziny Piłsudskich z powiatem bielskim i miastem Bielsk Podlaski, a także fakt, że przed wojną znajdował się w tym miejscu Dom Ludowy, który nosił imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zwraca się z prośbą o przedkładanie uwag i opinii w tym zakresie. Opinie mogą składać mieszkańcy miasta oraz organizacje pozarządowe w terminie do dnia 29 października 2021 r.

Wyniki zostaną przekazane radnym oraz podane do publicznej wiadomości w terminie do 8 listopada 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Uwagi i opinie należy kierować w formie:

  1. pisemnej papierowej, osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta lub pocztą na adres Urząd Miasta, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1
  2. pisemnej na adres um@bielsk-podlaski.pl
Tags: , ,