Największe inwestycje miejskie minionych pięciu lat

Collage 12 kolorowych zdjęć z inwestycjami miejskimi.
15 kwietnia 2024

Kwiecień 2024 roku to ostatni miesiąc kończącej się kadencji samorządu. W czasie pięciu lat Miasto Bielsk Podlaski podjęło się realizacji wielu poważnych inwestycji. Wśród nich znalazła się m.in. ta rekordowo duża, droga i trudna, którą było „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”, kosztująca niemal 90 mln zł.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zadania, które w latach 2019-2023 zostały w Mieście Bielsk Podlaski zrealizowane i rozpoczęte. Kolejne są już przygotowywane lub wykonywane. Wszystko to z myślą o rozwoju Bielska i komforcie życia mieszkańców naszego miasta.

rok 2019

Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej

Wybudowano wielorodzinny, dwukondygnacyjny budynek socjalny z 16 lokalami mieszkalnymi (ośmioma dwupokojowymi i ośmioma jednopokojowymi, w tym 1 lokal przystosowany dla potrzeb osoby niepełnosprawnej). Wykonano pomieszczenia techniczne, kanalizację i zagospodarowano teren wokół budynku. Wartość zadania to 2 367 005,24 zł. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 723.734,27 zł  z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Strategie niskoemisyjne na terenie miasta

Zakończono realizację dużego projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. W ramach projektu wykonano trzy zadania.

Pierwsze: montaż i instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w drogach publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia (wymieniono 1574 sztuk starych, wyeksploatowanych opraw na nowe energooszczędne oprawy w technologii LED i 42 sztuki szaf sterujących). Wartość zadania to 3 815 032,22 zł, w tym wysokość dofinansowanie 2 354 193,72 zł.

Drugie: modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych (zlikwidowano 70 kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych oraz zakupiono i zamontowano 66 kotłów na pellet i 4 kotły na olej opałowy). Wartość zadania to 936 570,60 zł, a dofinansowanie wyniosło 735 699,24 zł.

Trzecie: instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o ich poziomach (przygotowano system pomiaru zanieczyszczeń powietrza złożony z 10 czujników powietrza wraz z dostępem do aplikacji mobilnej oraz widgetu umożliwiającego informowanie mieszkańców o wynikach pomiaru na stronie internetowej). Czujniki powietrza zostały zamontowane na dziesięciu budynkach. Wartość zadania to 17 097,00 zł.

Oświetlenie uliczne ul. Kazanowskiego – etap I

Ze środków własnych wykonano oświetlenie ul. Kazanowskiego w kierunku bursy oraz łącznik z ul. Mickiewicza. Zamontowano: sieć kablową oświetlenia ulicznego, słupy oświetleniowe, oprawy uliczne typu LED oraz pozostałe sprzęty techniczne. Wartość zadania wyniosła 102 299,53 zł.

Plac zabaw z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. i obejmowało wykonanie: placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej. Wartość zadania to 241 610,01 zł.

rok 2020

Rozbudowa ulic Pogodnej i Warzywnej

Rozbudowane zostały drogi o łącznej długości 1 283 m. W ulicy Warzywnej zadanie polegało na wykonaniu odcinka ulicy o długości 667 m z jezdnią z betonu asfaltowego. W ulicy Pogodnej wykonano odcinek ulicy o długości 616 m z jezdnią z betonu asfaltowego. W obu ulicach wykonano też chodnik i ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową i sanitarną, wodociąg, sieć elektroenergetyczną i słupy oświetleniowe. Wartość zadania to 7 222 792,99 zł, a wartość dofinansowania – 3 171 251,45 zł.

Termomodernizacja Przedszkola nr 9

Zadanie było realizowane w latach 2019-2020 w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Polegało na kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 9, m.in.: dociepleniu ścian i stropodachów, wymianę okien piwnic, drzwi wejściowych, wykonanie wentylacji i wymianę instalacji, a także montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Wartość zadania – 1 624 566,77 zł, a dofinansowania – 994 614 zł.

Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielsku i Hajnówce

Projekt był realizowany w latach 2019-2020, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Bielsk Podlaski i Hajnówkę było zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu dzięki budowie PSZOK-ów.

W obu miastach wybudowano dwa nowoczesne PSZOK-i, wyposażone m.in. w kontenery obsługi, magazyny, wagi samochodowe czy ścieżki edukacyjne. Punkty wyposażono też w niezbędny sprzęt. Przeprowadzono też działania edukacyjno-informacyjne. Łączna wartość projektu to 7 562 082,07 zł, z czego dofinansowanie unijne to 4 180 663,25 zł. Wartość zadania w Bielsku – 3.871.560,22 zł, a wartość dofinansowania – 2 076 351,44 zł.

Oświetlenie uliczne w ul. Kazanowskiego – etap II

Wykonano drugi etap oświetlenia ulicznego na ul. Kazanowskiego. Przeprowadzono przetarg, wybrano wykonawcę, odebrano roboty. Projekt obejmował: sieć kablową,  słupy oświetleniowe, oprawy parkowe. Wartość zadania to 46 740,00 zł.

rok  2021

Rozbudowa ulic Gajowej i Szarych Szeregów

Inwestycja realizowana w latach 2020-21, dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres prac obejmował budowę i przebudowę infrastruktury trzech odcinków dróg: ul. Szarych Szeregów, ul. Gajowej na odcinku od Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej i ul. Szarych Szeregów, łącznik ul. Studziwodzkiej i Strzelniczej. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, zjazdy, chodniki i zieleńce. Wybudowano kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, nowe oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową odwadniającą wszystkie odcinki objęte inwestycją. Wartość zadania ogółem – 1 623 762,25 zł. Wartość dofinansowania ogółem – 888 221,25 zł.

Rozbudowa ulic: Ogrodowej i Wschodniej

Inwestycja realizowana w latach 2018-21, dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowano trzy odcinki dróg publicznych: ul. Ogrodową od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej o długości 553 m (zrealizowane w 2019 r.), podzielone na dwa zadania: ul. Ogrodową (objęte dofinansowaniem z Funduszu Dróg samorządowych) i zaułki ul. Ogrodowej (nieobjęte dofinansowaniem), ul. Ogrodową od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej o długości 577 m (prace wykonane w 2020 r.) oraz ul. Wschodnią od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej o długości 504 m (zrealizowane w 2021 r.). Wartość zadania ogółem to 9 043 903,35 zł, a wartość dofinansowania – 2 813 613,37zł.

Rozbudowa ul. Mlecznej

Inwestycja realizowana w latach 2020-21, dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni asfaltowej o długości 248 m, chodniki, zjazdy, zieleńce, kanalizację deszczową i sanitarną, oraz sieć wodociągową. Wartość zadania ogółem to 854 267,83 zł, a wartość dofinansowania – 405 615,44 zł.

Rozbudowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od 11 Listopada do Wojska Polskiego

Inwestycja realizowana w latach 2020-21, dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej i długości 506 m, ścieżkę rowerową, jednokierunkowy pas ruchu dla rowerów, chodniki oraz zjazdy, remont mostu na Lubce, przebudowę skrzyżowań, wycinkę drzew, kanalizację deszczową, kanalizacja sanitarną, sieć wodociągową i oświetlenie uliczne (w tym 15 słupów z oprawami LED). Wartość zadania ogółem to 2 878 628 zł, a wartość dofinansowania ogółem – 1.436.626,69 zł.

Oświetlenie dróg publicznych

Roboty montażowe zrealizowane w latach 2020-21. Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. W wyniku jej realizacji wymienione zostały 804 oprawy oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED oraz zamontowano 19 szaf oświetleniowych. Nowe oświetlenie uliczne wyposażono w system sterowania. Był to drugi etap modernizacji oświetlenia ulicznego. Wartość zadania ogółem to 1 795 001,17 zł, a wartość dofinansowania ogółem – 1 387 184,83 zł.

Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni

Inwestycja realizowana w latach 2020-21, dofinansowana ze środków Funduszu Spójności. Inwestycja obejmowała: Park Królowej Heleny, Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski oraz tereny przy ulicach: Jagiellońskiej, Reja, Sosnowej i Studziwodzkiej/Strzelniczej. Nasadzono drzewa, krzewy i byliny, wykonano trawniki i łąki kwietne, wykonano dwa stawy, wybudowano pomost drewniany, wykonano alejki parkowe i oświetlenie, ustawiono ławki i kosze na śmieci, wykonano boisko trawiaste oraz plac zabaw, ustawiono tablice informacyjne. Wartość zadania ogółem to 2 709 654,68 zł, a wartość dofinansowania – 1 781 696,90 zł.

Doposażenie sali sportowej SP 3

W ramach zadania kupiono i zamontowano tablicę wyników oraz składaną trybunę dla kibiców na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza. Inwestycja pozwoliła na dostosowanie sali do wymogów ligowych rozgrywek koszykarskich. Wartość zadania ogółem to 216 221,70 zł – w całości z dofinansowania zewnętrznego.

Oświetlenie ulicy Warzywnej

W ramach inwestycji zamontowano na istniejących fundamentach dwa słupy oświetleniowe z oprawami typu LED z reduktorem mocy. Wartość zadania sfinansowanego ze środków własnych to 9 594,00 zł.

Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego

Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wody użytkowej do posesji przy ul. Brańskiej. Zadanie zrealizowano ze środków własnych za kwotę 15 000 zł.

rok 2022

Budowa małej obwodnicy

Duża inwestycja obejmowała budowę dwóch nowych odcinków dróg w mieście: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej i od ul. Norwida do ul. Beszty-Borowskiego. Oba odcinki połączone zastały poprzez istniejącą ul. Norwida. Powstały w ten sposób ciąg ulic połączył drogi: wojewódzką DW 659 (ul. 11 Listopada), krajową DK 66 (ul. Brańska), powiatową (ul. Jana Pawła II) oraz krajową DK 19 (ul. Wojska Polskiego) i utworzył „małą obwodnicę” Bielska Podlaskiego.

Zakres pracy był bardzo szeroki i obejmował m.in.: budowę jezdni i jej nawierzchni, zjazdów, dojazdów, ścieżki rowerowej, chodników, zieleńców, kanalizacji deszczowej, a także oświetlenia wraz z liniami energetycznymi. Na odcinku między ul. 11 Listopada i Brańską (ul. Eugeniusza Berezowca) wybudowano 825 m jezdni, a na odcinku między ul. Beszty-Borowskiego i Norwida – 733 m.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7 862 180,62 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 4 383 483,84 zł, a wkład własny pokryty został w większości w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Termomodernizacja budynku MOSiR-u

Zakres inwestycji w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmował m.in.: remont instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, a także remont kotłowni z wymianą kotła i oprzyrządowaniem. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 494 361,17 zł. Wydatek poniesiono ze środków pochodzących z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) oraz z dochodów z tytułu odsetek od otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków na pozostałe źródła ciepła.

Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od ulicy Słowackiego

Zakres inwestycji obejmował m.in.: budowę nawierzchni pasa pieszo-jezdnego, budowę przykanalików deszczowych, budowę wpustów ulicznych na studzienkach betonowych z osadnikiem i wykonanie oznakowania pionowego słupów w skrajni drogowej. Wartość zadania sfinansowanego środkami własnymi to 176 392,33 zł.

Miejski tor sprawnościowy

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego, a tor zlokalizowany został w parku przy ul. Rejtana. Wartość zadania ogółem to 167 467,99 zł.

Zieleń na placu ratuszowym

Zakres inwestycji obejmował m.in.: wykonanie i montaż 8 zestawów ozdobnych składających się z ławki z dwoma donicami, nasadzenia 16 drzew w donicach oraz 16 kompletów traw i bylin w donicach. Zadanie zostało wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego w pobliżu ratusza. Wykonawca zrealizował zadanie na kwotę 72 397,69 zł.

rok 2023

Przebudowa ulic: Niecałej i Długosza oraz ciągu pieszego

W ramach zadania wykonano, m. in. nawierzchnię, kanalizację deszczową, wodociąg, linię oświetlenia oraz chodniki i pasy pieszo-jezdne. Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokość 95 procent wartości inwestycji. Wartość wykonanych robót budowlanych to 2 392 208,84 zł.

Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego

To długi i duży projekt, w ramach którego m.in. kupiono dwa autobusy o napędzie elektrycznym, służące do wykonywania przewozów w darmowej, publicznej komunikacji miejskiej. Kupiono też ładowarki mobilne do tych autobusów. Przebudowano ulicę Słowackiego (nawierzchnię z betonu asfaltowego, kanalizację deszczową, usunięto kolizje telekomunikacyjne oraz wybudowano peron przystankowy o nawierzchni z kostki brukowej) wraz z budową wiaty przystankowej i rowerowej, wykonano miejsca parkingowe przy ulicy Kopernika wraz z montażem stanowisk postojowych dla rowerów, zrealizowano część zadań edukacyjnych i promocyjnych.

Dzięki realizacji projektu ograniczona została emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz natężenia ruchu, co korzystnie wpływa na podniesienie jakości życia mieszkańców. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu zakończyła się w 2023 r. Całkowita wartość inwestycji to prawie 7 mln złotych. Kwota dofinansowanie to ponad 5 mln zł.

Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych

Celem projektu było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych. Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zamontowane zostały 72 mikroinstalacje fotowoltaiczne, o łącznej wartości 1 966 994,32 zł dofinansowane dotacją 1 274 780,14 zł.

Przebudowa boiska bocznego MOSiR-u – etap I

Inwestycja dotyczyła przebudowy treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z układem warstw podbudowy z kruszyw naturalnych. Wykonano też: instalacje drenażu i nawadniania, oświetlenie boiska z instalacją elektryczną oraz budową masztów oświetleniowych, ogrodzenia i piłkochwyty, przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, instalację elektryczną zasilającą budynek, a także wyposażenie boiska.

Wartość inwestycji po przetargu to 8 394 459,62 zł, a kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” z Programu Inwestycji Strategicznych – 4 436 526,60 zł.

Inwestycja została odebrana 5 lutego 2024 r. zgodnie z protokołem odbioru robót budowlanych. W protokole stwierdzono występowanie usterek, które nie uniemożliwiają użytkowania. Wykonawca został zobowiązany do usunięcia usterek bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do15 kwietnia 2024 r., przy uwzględnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych.

Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ul. Orlańskiej

Inwestycja obejmuje budowę m.in. chodnika, ciągu oświetlenia oraz odwodnienia w ulicy Orlańskiej, aż do granicy administracyjnej miasta. W r. 2022 przygotowywano dokumentację do procedury przetargowej, a realizacja zadania rozpoczęła się w 2023. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokość 98 procent wartości inwestycji, to jest 1 960 000 zł.

Przebudowa ulicy Kopernika

W roku 2023 zrealizowane zostały prace budowlane polegające na: przebudowie nawierzchni jezdni, budowie kanalizacji deszczowej, remoncie ulicy Kopernika oraz części ulic Zamkowej i Poniatowskiego, a także wykonaniu przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kopernika 3. Wartość realizowanych robót budowlanych to 2 929 507,59 zł.

Iluminacja cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta

Wartość wykonanych robót wyniosła 67 773 zł.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Największa i najdroższa wieloletnia inwestycja w naszym mieście, którą ukończono w roku 2023. Została ona dofinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie została zawarta 19 grudnia 2017 r. Beneficjentem było Miasto Bielsk Podlaski, natomiast Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. – podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

Zrealizowano prace projektowe i roboty budowlane, a także usługi oraz zakup sprzętów. Projektem zostały objęte aż 34 ulice miasta Bielsk Podlaski, w których łącznie wybudowano około 15 km kanalizacji sanitarnej, około 10 km wodociągu i około 9 km kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmowała przeprowadzenie wielu działań, w celu uporządkowania systemu gospodarki wodno-ściekowej, w tym także m.in. przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni głównej z infrastrukturą towarzyszącą.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 89 503 943,95 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych to 54 575 575,43 zł, natomiast dofinansowanie – 46 389 239,11 zł. W powyższych wartościach wydatki Miasta Bielsk Podlaski to: wydatki ogółem 39 725 639,79 zł, dofinansowanie 20 562 056,97 zł, natomiast wydatki Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. to: wydatki ogółem: 49 778 304,16 zł, dofinansowanie 25 827 182,14 zł. Wkład własny projektu został sfinansowany częściowo z pożyczki z NFOŚiGW. Pożyczka udzielona miastu to 1 390 000,00 zł, natomiast PK – 12 298 308,72 zł. Dodatkowo miasto część wkładu własnego sfinansowało również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 263 420,00 zł.

Doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych

W ramach projektu zrealizowane zostały roboty: budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. W. Wysockiego, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doposażeniem w radarowy wyświetlacz prędkości w ul. Żwirki i Wigury, doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych w radarowy wyświetlacz prędkości w ul. Widowskiej. W styczniu 2024 r. złożony został wniosek o płatność dotyczący refundacji kosztów, w ramach przyznanego dofinansowania, w wysokości 229 583,53 zł.

Sportowy Bielsk

Zadania obejmowało dostawę i montaż zestawu urządzeń do uprawiania „street workout”: m.in. drążki, drabinki, poręcze, a także wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Wartość robót wyniosła 68 541,75 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa boiska bocznego MOSiR-u – etap II

Celem zadania jest ustawienie trybun przy wybudowanym w ramach etapu pierwszego boisku ze sztucznej nawierzchni. Realizacja inwestycji kontynuowana jest w 2024 r. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych za kwotę 1 150 000,01 zł.

Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski

Inwestycja zakłada kompleksową przebudowę ulic: Leśnej, Bagnistej i Różanej oraz zaułków ulic: Białostockiej, Mickiewicza i Jagiellońskiej. W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: jezdnie, pasy pieszo-jezdne, chodniki, zjazdy, zieleńce, infrastruktura techniczna oraz oświetlenie uliczne. Dotychczas wykonywane były roboty budowlane w ul. Leśnej, w ul. Bagnistej, w zaułku ul. Mickiewicza i w zaułku ul. Białostockiej. Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4 908 529,25 zł. Realizacja inwestycji kontynuowana jest w roku 2024.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,