Nieruchomości stanowiące tereny inwestycyjne (2021)

20 kwietnia 2021

Informacja o nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bielsk Podlaski położonych w Bielsku Podlaskim, stanowiących tereny inwestycyjne.

  1. Obszar Inwestycyjny 2

Nieruchomość położona pomiędzy ulicami Techniczną i Maszynową, składająca się z czterech działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 3474/59, 3474/60, 3474/61 3474/71 o łącznej powierzchni 2,7845 ha. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym teren w większości przeznaczony jest pod zabudowę  techniczno-produkcyjną. Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem przemysłowym i zlokalizowana jest na niej stacja transformatorowa niezasilona w energię elektryczną wraz z kablami zasilającymi, będąca wraz z gruntem przedmiotem sprzedaży. Działka numer 3474/60 o powierzchni 0,1258 ha przeznaczona jest pod parkingi i zieleń publiczną. Doprowadzona  infrastruktura techniczna. Teren położony w obszarze objętym Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną w Suwałkach, Podstrefa Bielsk Podlaski.

Plan miejscowy dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego/

  1. Obszar inwestycyjny 3

Działki położone przy ulicy Technicznej:

1) oznaczona numerem geodezyjnym 3474/36 o powierzchni 1,3275 ha. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym teren przeznaczony pod zabudowę techniczno-produkcyjną. Ogrodzona ogrodzeniem przemysłowym. Doprowadzona  infrastruktura techniczna.

2)  oznaczona numerem geodezyjnym 3474/63 o powierzchni 0,1037 ha. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym teren przeznaczony pod zabudowę techniczno-produkcyjną. Ogrodzona ogrodzeniem przemysłowym. Doprowadzona  infrastruktura techniczna.

Teren położony w obszarze objętym Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną w Suwałkach, Podstrefa Bielsk Podlaski.

Plan miejscowy dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego/

  1. Teren inwestycyjny przy ul. Wojska Polskiego

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 355/11 o powierzchni 4,9977 ha. Zgodnie z zobowiązującym planem miejscowym teren przeznaczony niemal w całości pod produkcję i usługi wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną, oznaczony symbolem 11.2P.U; dopuszcza się w ramach funkcji produkcyjnej lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW (w postaci ogniw fotogalwanicznych). Część działki o powierzchni około 0,2636 ha wzdłuż pasa drogowego drogi krajowej NR 19, oznaczona jest symbolem 26KD-GP, przeznaczona jest pod budowę drogi lokalnej do obsługi nieruchomości i lokalizację urządzeń infrastruktury.

Plan miejscowy dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego/

  1. Teren inwestycyjny przy ul. Grabniak

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 274 o powierzchni 2,3505 ha. Zgodnie z planem miejscowym teren niemal w całości przeznaczony jest pod produkcję wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Przy wschodniej granicy działki planowana jest wewnętrzna droga dojazdowa, do obsługi tej nieruchomości.

Plan miejscowy dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego/

Informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski: pokój nr 210 Kierownik Referatu Kazimierz Prus, tel.857218134, 690606034, pokój nr 211 Ewa Olszewska, tel.  857318136, 69060682 i Waldemar Boroń tel. 857318148, 690606862

Tags: , ,