Obrazek zawiera cztery logotypy: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Podlaskiego i Unii Europejskiej

28 kwietnia 2021 roku miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Środki na realizację zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Miasta.

Całkowita wartość projektu to 7 158 038,58 zł, kwota dofinansowania wynosi 5 783 383,91 zł.

W ramach inwestycji planuje się zakup dwóch autobusów o napędzie elektrycznym i dwóch ładowarek moblinych, przebudowę ulicy Słowackiego wraz z budową wiaty przystankowej, wykonanie 29 miejsc parkingowych przy ulicy Kopernika, montaż dwóch stanowisk postojowych dla rowerów.

Ponadto zaplanowano przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych promujących wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny. Zaplanowane działania przyczynią się do propagowania komunikacji publicznej oraz rowerowej.

Dzięki realizacji projektu ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz natężenia ruchu, co korzystanie wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2023.

Projekt będzie realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.