Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju

19 kwietnia 2021

Ilustracja przedstawia trzy logotypy na poziomym pasku. Od lewej: "Fundusze Europejskie - Program Regionalny", "Podlaskie", "Unia europejska - Europejski Fundusz Społeczny".

Tytuł projektu:  „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju”

Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1 513 715,25 zł. Dofinansowanie: 1 437 945,61. Wkład finansowo-rzeczowy: 75 769,64 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.12.2020

Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim i Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

Grupa docelowa: 505 uczniów (262 kobiet, 243 mężczyzn) klas IV-VIII, w tym 12 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego klas II – VI

Realizowane działania w projekcie:

 1. zajęcia przyrodnicze wspierane metodą eksperymentu,
 2. zajęcia matematyczne wspierane metodą eksperymentu,
 3. zajęcia rozwijające podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 4. zajęcie wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego,
 5. zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i przedmiotów przyrodniczych,
 6. zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe,
 7. zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności społecznych,
 8. warsztaty doradztwa zawodowego (kl. VIII),
 9. zajęcia specjalistyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z orzeczeniem o niepełnosprawności: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, terapia ręki, integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, masaż leczniczy,
 10. zakup sprzętu i doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni językowych, matematycznych, przyrodniczych i informatycznych,
 11. doposażenie Centrów Informacji Multimedialnej i założenie wewnątrzszkolnej sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 5,
 12. utworzenie i wyposażenie sal do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 5,
 13. szkolenia kadry pedagogicznej, w tym kursy, szkolenia, studia podyplomowe,
 14. wyposażenie bibliotek szkolnych w cyfrowy program e-biblio,
 15. wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i do Planetarium.
Tags: ,