Nowy PSZOK w naszym mieście – umowa o dofinansowanie podpisana

10 czerwca 2019

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, 10 czerwca 2019 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisał umowę o dofinansowanie projektu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Bielsku Podlaskim i Hajnówce.

Projekt pod nazwą „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, osi priorytetowej II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

W wyniku jego realizacji w miastach powstaną nowoczesne punkty selektywnej zbiórki odpadów wyposażone miedzy innymi w kontenery obsługi, magazyny na odpady problemowe, magazyny na surowce i sprzęt (pomieszczenie rzeczy używanych i pomieszczenie remontowe), wagi samochodowe, ścieżki edukacyjne (wiata, ławki, tablice informacyjne), chodniki, place na kontenery i miejsca parkingowe. Zakupione zostanie również niezbędne do funkcjonowania PSZOK-ów wyposażenie oraz maszyny.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu to 7 562 082,07  zł, dofinansowanie 4 180 663,25 zł. Na inwestycję w Bielsku Podlaskim przeznaczono 3 755 753,36 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 076 351,44 zł. Z kolei na inwestycję w Hajnówce przeznaczono 3 806 328,71 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 104 311,81 zł.

Beneficjent informuje, że funkcjonuje opracowane i udostępnione przez instytucję zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.

Tags: , , ,