Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski

Pozioma grafika w odcieniach kolorów niebieskiego i czerwonego. Przedstawia rysunek sześciorga ludzi tworzących budowlę z wielkich klocków oraz napis: "Rewitalizacja Bielska Podlaskiego".
24 stycznia 2024

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia o podjęciu w dniu 27 grudnia 2023 r. przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwały Nr LXXII/550/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski do 2035 r.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski do 2035 r. sporządzany będzie dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski Nr LXXI/539/23 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dokument ten będzie stanowił podstawę do kontynuowania procesu rewitalizacji w Mieście Bielsk Podlaski. Realizowane w ramach programu przedsięwzięcia będą stanowiły kompleksową i logiczną odpowiedź na występujące w tym obszarze problemy i zjawiska kryzysowe.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski do 2035 r. sporządzany będzie w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji oraz zatwierdzone 5 sierpnia 2022 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Dokument zostanie opracowany partycypacyjnie, tj. przy udziale mieszkańców, partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących: społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski do 2035 r. jest wieloetapowa. W ramach kolejnych działań projekt programu zostanie przygotowany i poddany konsultacjom oraz opiniowaniu.

Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania gminnego programu rewitalizacji ogłoszona zostanie przez:

  • publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914);
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na stronie www. http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/,
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski https://umbielskpodlaski.pl/;
  • wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na obszarze rewitalizacji;
  • udostępnienie informacji w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Obwieszczenie opublikowano 24 stycznia 2024 r.