Informacja o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

16 grudnia 2021

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, rejon ulicy Mickiewicza.

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone od 15 grudnia 2021 do 5 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 215, w godzinach pracy urzędu oraz dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bielsk Podlaski w zakładce Gospodarka Przestrzenna.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, zgodnie z artykułem 8 d ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 16 grudnia 2021 roku o godz. 14:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy pomocy platformy Microsoft Teams.

Na stronie internetowej urzędu, w dniu wyznaczonym do przeprowadzenia dyskusji, będą dostępne niezbędne dane do uczestnictwa w dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość – Link do dyskusji publicznej nad projektem planu miejscowego, która odbędzie się 16 grudnia 2021 r. o godzinie 14:30 na platformie Teams.

Pełna treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, rejon ul. Mickiewicza – dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Tags: ,