Ogłoszenie burmistrza o projekcie budżetu

16 grudnia 2021

Informuję, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Bielska Podlaskiego i pracowników Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w stanie epidemii, w bieżącym roku nie odbędzie się zwyczajowo przyjęta prezentacja projektu budżetu miasta na 2022 rok.

Projekt budżetu znajduje się do wglądu w pokoju nr 304 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1 oraz został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakładce – Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców do zapoznania się z treścią Zarządzenia nr 474/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok oraz z poniższym materiałem.

I Podstawowe założone wartości

dochody budżetu – 112 970 986 zł, w tym
dochody bieżące – 103 592 601 zł
dochody majątkowe – 9 378 385 zł (zaplanowane dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziału środków i dochody z tytułu sprzedaży majątku)
wydatki budżetu – 125 532 666 zł
wydatki bieżące – 103 514 741 zł
wydatki majątkowe – 22 017 925 zł
deficyt budżetu – 12 561 680 zł
przychody budżetu – 14 522 680 zł, w tym
pochodzące z wolnych środków – 9 264 030 zł
pochodzące z nowych kredytów – 5 258 650 zł
rozchody budżetu – 1 961 000 zł

II Kwota długu publicznego w latach 2019-2034

2019 r. – 21 710 532 zł
2020 r. – 37 487 406 zł
2021 r. – 43 545 463 zł
2022 r. – 46 728 113 zł
2023 r. – 44 105 000 zł
2024 r. – 40 400 000 zł
2025 r. – 36 810 000 zł
2026 r. – 33 220 000 zł
2027 r. – 29 630 000 zł
2028 r. – 25 740 000 zł
2029 r. – 21 450 000 zł
2030 r. – 17 160 000 zł
2031 r. – 12 870 000 zł
2032 r. – 8 580 000 zł
2033 r. – 4 290 000 zł
2034 r. – 0, 00 zł

III Podział dochodów ze względu na źródło pozyskania

Dochody własne – 93 221 771 zł
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – 19 598 415 zł
Dochody związane z wykonania zadań na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – 0 zł
Dochody związane z wykonaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t. – 150 800 zł

IV Specyfika dochodów bieżących

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 18 588 772 zł
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 975 196 zł
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 376 340 zł
Dochody z subwencji ogólnej – 20 272 999 zł
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 23 611 455 zł
Pozostałe dochody bieżące – 13 767 839 zł

V Struktura wydatków według działów

Rolnictwo i łowiectwo – 25 160 zł
Transport i łączność – 1 981 000 zł
Gospodarka mieszkaniowa – 719 642 zł
Administracja publiczna – 10 612 499 zł
Bezpieczeństwo publiczne – 14 000 zł
Obsługa długu publicznego – 1 292 779 zł
Różne rozliczenia – 1 140 000 zł, w tym rezerwy – 1 000 000 zł
Oświata i wychowanie – 43 553 976 zł
Ochrona zdrowia – 807 790 zł
Pomoc społeczna – 27 755 426 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 270 383 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 420 380 zł
Kultura fizyczna – 2 921 706 zł
Inwestycje – 22 017 925 zł

VI Wydatki majątkowe – Drogi publiczne gminne: 11 733 204 zł

• Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. Bł. Ks. A. Beszty-Borowskiego (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 5 823 165 zł
• Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim – 778 000 zł
• Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego – 4.832.039 zł, w tym: dofinansowanie ze środków UE w kwocie 3 867 044 zł, środki własne w kwocie 964 995 zł
• Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – plan 50 000 zł. Pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
• Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ulicy Rejonowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 190 000 zł
• Budowa zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr. geodezyjnych 1765/31, 1765/32 – dokumentacja projektowa – 60 000 zł

VII Wydatki majątkowe – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 215 000 zł

• Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanie nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95 przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr. geodezyjnym 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115 000 zł
• Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przyjęte grunty – 100 000 zł

VIII Wydatki majątkowe – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 130 000 zł

• Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja) – 30 000 zł
• Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48 – 50 000 zł
• Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 – 40 000 zł
• Utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja) – 10 000 zł

IX Wydatki majątkowe – Rady gmin – 63 580 zł

• Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul Kopernika 3 do celów obsługi Rady Miasta – 63 580 zł

X Wydatki majątkowe – Szkoły podstawowe – 500 000 zł

• Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 250 000 zł
• Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim – 250 000 zł

XI Wydatki majątkowe – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7670 048 zł

• Zaplanowano kwotę 7 670 048 zł przewidywanego wykonania na 2021 r. na wydatki majątkowe w tym: dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 2 361 398 zł na kontynuację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

XII Wydatki majątkowe – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 114 440 zł

• Wydatki majątkowe w kwocie 114 440 zł na zadanie „Zieleń na Placu Ratuszowym” (Budżet Obywatelski z 2021 r.)

XIII Wydatki majątkowe – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 262 688 zł

• Instalacje ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim w tym: 254 846 zł – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji (mieszkańcom miasta).

XIV Wydatki majątkowe – Oświetlenie ulic, parków i dróg – 40 000 zł

• Wydatek inwestycyjny – 40 000 zł na zadanie „Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim”.

XV Wydatki majątkowe – Pozostała działalność – 1 288 965 zł

• Wykonanie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego z 2021 r. pn. „ Napis miejski #BielskPodlaski” – 45 965 zł
• Tężnia solankowa w Bielsku Podlaskim (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 160 000 zł
• Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 40 000 zł
• Budowa tablicy stadionowej LED (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 43 000 zł
• Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – 1 000 000 zł

XVI Projekty o charakterze społeczno-kulturalnym w ramach Budżetu Obywatelskiego – 145.000 zł

• Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim – 30 000 zł
• Dyskoteka na dechach – 21 000 zł
• VII Noworoczny Bieg Tura – organizacja biegu ulicznego na dystansie 10 km i 5 km – 20 000 zł
• „Pod opieką Bogurodzicy” – Festiwal – 30 000 zł
• Tymczasowe toalety publiczne w Bielsku Podlaskim – 14 000 zł
• Festiwal Filmowy „Niebieska Kropka” – 30 000 zł

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Jarosław Borowski

Tags: , , , , , ,