Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów 2021

27 stycznia 2021

27 stycznia 2021 roku, na podstawie artykułu 24 ustęp 1 punkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dziennik Ustaw pozycja 1775, z późniejszymi zmianami) — zwanym dalej NSP 2021 — Pan Jarosław Borowski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski — Gminny Komisarz Spisowy w Bielsku Podlaskim — ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego — NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, według stanu na 31 marca 2021 roku, godzina 24:00.

Termin składania ofert: 1 lutego 2021 — 9 lutego 2021 roku. (Termin przedłużony do 16 lutego 2021 roku; informacja o przedłużeniu terminu.)

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;

2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, na przykład gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (na przykład w przypadku rezygnacji, zachorowań i tym podobnych) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania — plik docx):

1. Zgłoszenie zawierające:

  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. data urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail.

2. Oświadczenie zawierające informację o:

  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
  3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  4. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  5. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego,
  7. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: um@bielsk-podlaski.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

  1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera — data dostarczenia do urzędu,
  2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
  3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Bielsku Podlaskim – nr tel. 690607825 lub 690607814 e-mail: um@bielsk-podlaski.pl.

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Jarosław Borowski

Tags: , ,