Ogłoszenie o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji

Pozioma grafika w odcieniach kolorów niebieskiego i czerwonego. Przedstawia rysunek sześciorga ludzi tworzących budowlę z wielkich klocków oraz napis: "Rewitalizacja Bielska Podlaskiego".
22 stycznia 2024

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski ogłasza rozpoczęcie naboru na członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór odbędzie się w okresie od 23 stycznia do 6 lutego 2024 r.

Działając na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Miasta LXXI/540/23 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski ogłasza rozpoczęcie naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta Bielsk Podlaski oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny procesu rewitalizacji.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym w związku z Uchwałą Rady Miasta LXXI/540/23 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski.
 
Deklaracje kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji przyjmowane są w dniach od 23 stycznia do 6 lutego 2024 r. w formie papierowej biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w godzinach pracy urzędu oraz w formie elektronicznej pod adresem e-mail: um@bielsk-podlaski.pl.

Warunki naboru

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski ma na celu wyłonienie:

  1. nie więcej niż 9 mieszkańców z obszaru rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, nie będących członkami stowarzyszeń lub nie pracujących w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  2. nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą,
  3. nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  4. nie więcej niż 2 przedstawicieli innych mieszkańców gminy niż mieszkańcy obszarów rewitalizacji,
  5. nie więcej niż jeden przedstawiciel podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa,
  6. nie więcej niż 3 przedstawicieli wskazanych przez Radę Miasta Bielsk Podlaski,
  7. nie więcej niż 1 przedstawiciel Powiatu Bielskiego.

Jedna osoba może reprezentować w Komitecie Rewitalizacji tylko jedną z wyżej wymienionych grup. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.

Deklaracje kandydatów w wersji papierowej będą dostępne od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 23 stycznia 2024 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w godzinach pracy urzędu, oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski.

Deklaracje kandydatów złożone w innej formie niż na wzorze deklaracji lub po upływie wyznaczonego terminu naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Ewentualne pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: gpr@bielsk-podlaski.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 85 731 81 16.

Pliki do pobrania
Tags: ,