Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

4 stycznia 2022

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego autobusami elektrycznymi na liniach komunikacyjnych nr 1 i 1A.

1. Podstawa prawna:
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1.

2. Data publikacji ogłoszenia: 3 stycznia 2022r.

3. Nazwa i adres organizatora:
Miasto Bielsk Podlaski – reprezentowane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1, NIP: 5432066155, Reg. 050658982.

4. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w zw. z art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371).

5. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
Świadczenie usług przewozowych na terenie Miasta Bielsk Podlaski w publicznym transporcie zbiorowym dwoma autobusami elektrycznymi na liniach komunikacyjnych nr 1 i 1A istniejących w dniu zawarcia umowy.

6. Przewidywana data zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, termin rozpoczęcia świadczenia usług oraz przewidywany czas trwania umowy:
1) przewidywana data zawarcia umowy – styczeń 2023r.,
2) przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usług – 1 luty 2023r.,
3) przewidywany czas trwania umowy – 4 lata.

7. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371), zastrzega się możliwość zmiany informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku zmiany informacji organizator niezwłocznie zamieści ogłoszenie o tej zmianie.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
a) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do)
b) Biuletyn Informacji Publicznej: (http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/)
c) strona internetowa organizatora: (www.bielsk-podlaski.pl)
d) tablica informacyjna: ul. M. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

9. Główny kod CPV:
60112000 Usługi transportu autobusowego.

Tags: , , , ,