Pan Bazyli Leszczyński

25 stycznia 2021

Bazyli Leszczyński

Na podstawie § 8 ustęp 2 Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał w dniu 29 maja 2015 r. Panu Bazylemu Leszczyńskiemu Medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Pan Bazyli Leszczyński urodził się 14 stycznia 1947 roku w miejscowości Waśki. Uczył się w Szkole Podstawowej w Orli. W 1966 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Bielsku Podlaskim a następnie, do 1968 roku, kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Ełku. W latach 1969-1973 studiował na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale pedagogiki ogólnej.

Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1973 r. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Morzu. Od 1 września 1974 r. pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Morzu. 15 lutego 1975 r. został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim, a od 2000 r. – dyrektora Zespołu Szkół  z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim. Był dyrektorem ,,Trójki” przez 37 lat, do chwili odejścia na emeryturę 31 sierpnia 2012 r.

Pod jego kierunkiem szkoła kształciła uczniów na najwyższym poziomie. Zostały stworzone warunki do pełnego rozwoju zainteresowań i indywidualnych uzdolnień. Od chwili wprowadzenia sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych szkoły wchodzące w skład zespołu osiągały bardzo wysokie wyniki z tych sprawdzianów. Kilkuset uczniów uzyskało tytuł laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Uczniowie zdobywali czołowe miejsca w konkursach wiedzy, plastycznych, muzycznych oraz recytatorskich w języku polskim, białoruskim i rosyjskim. Sławę szkole przynosiły zespoły artystyczne, wokalne i taneczne, które prezentowały swoje umiejętności na uroczystościach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich a nawet międzynarodowych. We współzawodnictwie sportowym województwa podlaskiego szkół podstawowych i gimnazjów o Puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty szkoła zajmowała od lat wysokie lokaty.

W październiku 2011 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów dla szkół, które otrzymały tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. Pod takim hasłem Ministerstwo Edukacji Narodowej wdrożyło współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego, kompleksowy system pracy z uczniem zdolnym. Tytuł przyznawany jest placówkom przyczyniającym się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Szkoła kierowana przez dyrektora Bazylego Leszczyńskiego została doceniona za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Tytuł ten zdobyły obie wchodzące wówczas w skład zespołu placówki: Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 3. Były to pierwsze szkoły w powiecie bielskim, które mogły się poszczycić takim certyfikatem.

Drużyna chłopców Szkoły Podstawowej nr 3 w finale Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym zdobyła: 1992 r. – czwarte miejsce, 2005 r. – ósme miejsce. Drużyna chłopców Gimnazjum nr 3 w finale Krajowym Drużynowej Ligi Lekkoatletycznej w 2008 r. zdobyła ósme miejsce. Indywidualnie uczniowie zdobyli 7 medali (1 złoty, 3 srebrne, 3 brązowe) w Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce. Szkoła Podstawowa nr 3 w latach 1988-1998 zdominowała województwo i należała do najlepszych szkół w lekkiej atletyce. W białostockiej Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce rokrocznie drużyna chłopców zdobywała pierwsze miejsce. Wygrywała też finały wojewódzkie w czwórboju i trójboju lekkoatletycznym. Po reformie oświatowej chłopcy z gimnazjum zdobyli pięciokrotnie pierwsze miejsce drużynowo w Podlaskiej Gimnazjadzie w Lekkiej Atletyce. W roku szkolnym 2004/2005 w współzawodnictwie szkół chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 3 byli najlepsi w województwie. Szkoła zajmowała miejsca medalowe w finałach wojewódzkich zawodów „Sprawni jak żołnierze”.

Wysoki poziom nauczania oraz osiągnięcia na płaszczyźnie naukowej, artystycznej i sportowej przyczyniły się do wzrostu prestiżu szkoły w środowisku lokalnym. Dyrektor zadbał o poprawę bazy lokalowej placówki, rozbudowując w latach 80-tych XX wieku budynek szkoły. W 1985 roku rozpoczął budowę sali gimnastycznej, która została ukończona w 1995 r. Budynek szkoły został dostosowany do potrzeb uczących się w niej dzieci niepełnosprawnych.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi – 1985 r., Złotym Krzyżem Zasługi – 2005 r., uhonorowany Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia w 1977 r., Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w 1985 r. i 1987 r., Nagrodą Podlaskiego Kuratora Oświaty w 1995 r. i 2005 r., oraz Nagrodą Inspektora Oświaty i Wychowania w 1984, 1988 i 1989 r.,  Nagrodą Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w 1996, 2000, 2002, 2007 i 2009 r.

Od  wielu lat  pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Powiatowego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w Bielsku Podlaskim. Jest współorganizatorem miejskiej imprezy „Spasauskije Zapusty”. Jest aktywnym uczestnikiem życia samorządowego w Bielsku Podlaskim. Przez wiele lat pełnił funkcję Radnego Miasta i Powiatu Bielsk Podlaski, a następnie członka zarządu powiatu bielskiego.

Tags: