Pan Jan Mikołuszko

22 stycznia 2021

Jan Mikołuszko

Rada Miasta Bielsk Podlaski Uchwałą nr XXXI/201/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku nadała Panu Janowi Mikołuszce tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

Pan Jan Mikołuszko urodził się 15 lipca 1950 roku w miejscowości Bierwicha, powiat sokólski. Po ukończeniu studiów w roku 1973 podjął pracę w Bielsko-Podlaskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bielsku Podlaskim na stanowisku kierownika budowy, a od 1976 r. pracował jako dyrektor Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim. W 1990 r. doprowadził do pierwszej w województwie i w branży budowlanej prywatyzacji firmy Unibud (dawne Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego) przez spółkę pracowniczą. Od tego roku, w wyniku prywatyzacji spółki, stał się prezesem firmy Unibud SA. W okresie 1990-1993 przyczynił się do całkowitej zmiany segmentu działalności firmy z budownictwa rolniczego na budownictwo ogólne i wprowadził spółkę Unibud na rynek warszawski mieszkaniowy oraz na eksportowe rynki wschodnie (dawny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). W roku 1997 r., dzięki determinacji Pana Jana Mikołuszki, nastąpił debiut giełdowy spółki Unibud SA na parkiecie podstawowym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Lata 1997-1998 to okres utworzenia holdingu firm wokół Unibud SA, zaś w roku 1999 z firm Unibud SA, Budimex Warszawa SA i część Budimeksu SA nastąpiło utworzenie nowej Spółki Budimex Unibud SA z siedzibą w Warszawie. Pod względem wielkości sprzedaży w 2001 r. spółka znajdowała się na 7. miejscu w kraju w rankingu firm budowlanych.

Od roku 2002 Pan Jan Mikołuszko piastował stanowisko wiceprezesa firmy Budimex Dromex w Warszawie. W roku 2003 nastąpił powrót do korzeni, gdzie Pan Jan Mikołuszko, jako współwłaściciel, podjął się kierowania spółką Unibud BEP w Bielsku Podlaskim. Kolejne lata 2003-2005 to okres stabilizacji kadrowej i rynkowej spółki oraz wypracowanie przez Jana Mikołuszkę nowej strategii zarządzania oraz trzykrotne powiększenie sprzedaży. W roku 2008 Pan Jan Mikołuszko wprowadził spółkę Unibep (dawny Unibud BEP) na Warszawką Giełdę Papierów Wartościowych, która do dziś pozostaje na niej, jako nieliczna w województwie podlaskim. Rok 2009 to czas uruchomienia pod kierownictwem Pana Jana Mikołuszki fabryki domów modułowych, natomiast lata 2009-2010 to utworzenie segmentu drogowego z firm: Makbud Łomża i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim. Lata 2004-2012 to okres rozwoju rynków eksportowych w Rosji, Norwegii i na Białorusi. Profesjonalne zarządzanie, nowe wyzwania i podejmowane inicjatywy przez Pana Jana Mikołuszkę przyczyniły się do tego, że spółka Unibep działa w pięciu segmentach: budownictwa kubaturowego w kraju, w eksporcie w Rosji i innych krajach wschodnich, działalności deweloperskiej, inwestycjach w segmencie drogowym i produkcji domów modułowych na rynek norweski. Niezwykle budujące jest to, że dzięki takim ludziom jak Pan Jan Mikołuszko, nieustannie podnoszącym poprzeczkę w swoich działaniach, mieszkańcy Bielska Podlaskiego mają zapewnioną pracę, nie tylko na bielskim rynku, ale i w innych miastach naszego kraju, jak i poza jego granicami. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Pan Jan Mikołuszko nie poprzestaje na laurach, lecz nieustannie dąży do uzyskania jak najwyższej jakości oferowanych przez swoją firmę produktów, a za cel stawia sobie to, aby ich jakość była na najwyższym europejskim poziomie.

Działalność Pana Jana Mikołuszki i Jego zaangażowanie w rozwój bielskiej spółki Unibep w sposób niewymierny przekłada się na ogromną promocję miasta Bielsk Podlaski. Pan Jan Mikołuszko, dzięki ogromnej determinacji i konsekwencji w działaniu, buduje nie tylko własne przedsiębiorstwo, ale również wizerunek gospodarczy miasta Bielsk Podlaski. Jest on znakomitym ambasadorem naszego miasta, które godnie reprezentuje w kraju jak i poza jego granicami. Ogromny trud Pana Jana Mikołuszki włożony w budowanie i rozwój firmy Unibep, realizację kontraktów budowlanych na rynkach krajowych i zagranicznych oraz zarządzanie firmą w coraz trudniejszych czasach, był i jest nie lada wyzwaniem. Jednak wszystkie wysiłki sprowadzają się do tego, że Unibep jest marką solidności, rozpoznawaną w naszym kraju jak i poza granicami, co niewątpliwie w branży budowlanej jest bardzo istotne i ważne. Dzięki takim firmom jak Unibep, Bielsk Podlaski ma wiodącą pozycję w województwie, co pozwala stwierdzić, że jest też silnym ośrodkiem do prowadzenia działalności gospodarczej.

Mówiąc o osobie Pana Jana Mikołuszki nie można zapomnieć o Jego wkładzie pracy włożonym na rzecz bielskiej społeczności poprzez pracę w Miejskiej Radzie Narodowej w Bielsku Podlaskim. W okresie od 29 czerwca 1988 r. do 27 maja 1990 r. był Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim. Pan Jan Mikołuszko, poprzez swą kilkudziesięcioletnią pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta i regionu, stał się osobą ogromnie szanowaną i cenioną w lokalnej społeczności. Dostrzega On potrzeby ważne dla otoczenia, w którym funkcjonuje. Firma Unibep wspiera kulturę i sztukę, prowadzi szeroko zakrojoną edukację finansową, a także rozwija działalność charytatywną. Działania społeczne prowadzone są przez firmę zarówno w skali ogólnopolskiej, ale przede wszystkim lokalnej, głównie na terenie województwa podlaskiego. Jednak inicjatywy kierowane są naprzeciw potrzebom społeczności znajdującej się w najbliższym otoczeniu firmy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pana Jana Mikołuszki w pomoc charytatywną spółka Unibep w roku 2010 została wyróżniona tytułem Firma Dobrze Widziana za najlepszy wizerunek w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie podlaskim. Przyznanie tytułu Firmy Dobrze Widzianej jest wyrazem uznania podziękowania jej kierownictwu i pracownikom za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu. W roku 2010, dzięki zaangażowaniu w działalność społeczną, Unibep doceniono w rankingu Superfirmy, gdzie kryterium oceniania było zaangażowanie firmy w działalność społeczną, zarządzanie zasobami ludzkimi (dbanie o swoich pracowników, stosowanie elastycznego czasu pracy) oraz wyniki finansowe. Business Center Club doceniło indywidualną działalność Pana Jana Mikołuszki zgodną z ideą odpowiedzialności społecznej odznaczając prezesa Medalem Solidarności Społecznej, za zaangażowanie społeczne, pomaganie potrzebującym, propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu CSR oraz budowanie solidarności społecznej.

Podczas prezesury Pana Jana Mikołuszki spółka Unibep prowadziła szereg działań pomocowych, wśród których znajdują się projekty długoletnie, które firma prowadzi rokrocznie od wielu lat jak i jednostkowe przypadki wsparcia finansowego. Do najważniejszych działań długookresowych można zaliczyć współpracę z lokalnymi podmiotami jak Bielski Dom Kultury, Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim, czy też miejscowymi jednostkami religijnymi. Firma w ramach możliwości wspiera również rozwój sportu w regionie partnerując lokalnym klubom sportowym, tak dużym jak Tur Basket Bielsk Podlaski, ale też i małym jak Bielski Klub Pływacki Wodnik. Sponsoringiem i działalnością charytatywną firma Unibep, dzięki przychylności Pana Jana Mikoluszki, obejmuje niezwykle dużą liczbę podmiotów, których wyliczyć nie sposób. To dzięki pomocy finansowej i rzeczowej przekazywanej dla szkół, przedszkoli, na organizację wielu imprez kulturalnych i sportowych było możliwe zorganizowanie wielu wydarzeń kulturalnych, w których każdy z naszych mieszkańców znalazł coś dla siebie. Dzięki pomocy Pana Jana Mikołuszki wielu sportowców mogło zdobywać laury i medale na arenach regionu i kraju oraz poza jego granicami, czyniąc z Bielska Podlaskiego miasto znane i podziwiane.

Pan Jan Mikołuszko otrzymał w swej karierze szereg odznaczeń i medali, w tym między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązową Odznakę im. Janka Krasickiego, brązowy Krzyż Zasługi, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Złotą Odznakę OHP, Srebrny Medal Za zasługi dla LOK, Medal 40-lecia, Srebrną Odznakę CZSBM, Srebrną Odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Srebrną Odznakę FNSZZ Pracowników Budowlanych, Srebrną Odznakę W służbie penitencjarnej, za zasługi dla oświaty, Srebrny Krzyż Zasługi, czy też Złoty Krzyż Zasługi. Dzięki determinacji w działaniu, właściwym i rozsądnym decyzjom, firma Unibep pod kierownictwem Pana Jana Mikołuszki znalazła się wśród laureatów rankingu przeprowadzonego w roku 2012 pod nazwą Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw 2011. Jest to ranking największych i najlepszych firm pod względem przychodów z naszego regionu przedstawiającym liderów podlaskiego biznesu oraz ich osiągnięcia. W rankingu tym Pan Jan Mikołuszko został wybrany Menedżerem Roku 2011. W roku 2012 Pan Jan Mikołuszko otrzymał tytuł Osobowość Roku 2012 w konkursie Złote Klucze, którego ideą jest nagradzanie i promowanie wyjątkowych i nieprzeciętnych ludzi, którzy swoją pracą i prestiżem udowadniają, że są dumą Podlasia i godnie reprezentują jego region. Dotychczasowa działalność Pana Jana Mikołuszki jest wystarczającym argumentem za przyznaniem Mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski. W roku 2013 przypadał jubileusz czterdziestolecia pracy zawodowej Pana Jan Mikołuszki i 10. rocznica pracy na stanowisku Prezesa spółki Unibep SA.

Tags: