Pan Jan Miniuk

Na podstawie § 8 ustęp 2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” ze zmianami, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał 24 stycznia 2024 roku Panu Janowi Miniukowi Medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Pan Jan Miniuk to przedsiębiorca, którego dorobek znacząco przyczynił się do dynamicznego rozwoju miasta Bielsk Podlaski oraz lokalnej przedsiębiorczości. Za swoją odwagę w podejmowaniu nowatorskich decyzji oraz zaangażowanie społeczne zasługuje na najwyższe wyróżnienie.

Pan Jan Miniuk z wykształcenia jest budowlańcem o specjalności budownictwa drogowego i kubaturowego. Karierę zawodową rozpoczął w Rejonie Dróg Publicznych w Bielsku Podlaskim. W 1989 roku zdecydował się na założenie własnej firmy o profilu budownictwa drogowego. Od tamtej pory jego Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. nie tylko odniosło sukces w dziedzinie budownictwa drogowego, ale również zainicjowało szereg działań, które wpłynęły pozytywnie na rozwój lokalnej społeczności. W latach 1988 — 1990 był radnym skróconej kadencji Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim.

Początkowo firma specjalizowała się w budowie dróg lokalnych o nawierzchni żwirowej oraz w letnim i zimowym utrzymaniu dróg. Jednakże, wraz z dynamicznym rozwojem gospodarczym kraju, Pan Jan Miniuk podjął odważną decyzję o rozszerzeniu działalności firmy o budowę dróg o nawierzchni bitumicznej. To zdecydowane podejście do biznesu sprawiło, że w 1996 roku na targach w Szwajcarii firma zakupiła nową wytwórnię mas bitumicznych produkcji szwajcarskiej firmy AMMANN, co stanowiło istotny krok w kierunku nowoczesnych technologii.

Decyzja o zakupie wytwórni była związana z dużym ryzykiem. Niemniej jednak, dzięki determinacji i odwadze Pana Jana Miniuka, firma „MAKSBUD” z powodzeniem zrealizowała projekt, tworząc nowoczesną i efektywną wytwórnię mas bitumicznych na rynku lokalnym i nie tylko. Umożliwiło to wejście na rynek krajowy i możliwość startu w przetargach na drogi wyższej kategorii. W 1997 roku firma wygrała przetarg na przebudowę drogi krajowej nr 66 Bielsk Podlaski – przejście graniczne w Połowcach.

Pan Jan Miniuk wykazał się wysokim etosem pracy i dbałością o relacje ze społecznością lokalną. Wobec licznych protestów i interwencji mediów, związanych z otwarciem nowoczesnej wytwórni, Pan Jan Miniuk podjął ogromny wysiłek, aby przekonać mieszkańców, że inwestycja ta nie będzie miała negatywnego wpływu na ich życie. Przeznaczenie znacznych środków na przygotowanie raportów oddziaływania na środowisko było wyrazem troski Pana Jana Miniuka o bezpieczeństwo i komfort życia lokalnej społeczności. Jego starania przyniosły pozytywny skutek, a firma w 1997 roku rozpoczęła produkcję mas bitumicznych w nowoczesnej, w pełni ekologicznej wytwórni, co przyczyniło się do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Kolejne wielkie inwestycje, m.in. przebudowa i modernizacja w 1998 roku nawierzchni drogi krajowej nr 19 Bielsk Podlaski — Siemiatycze związana z wizytą na Podlasiu papieża Jana Pawła II, a realizowana wspólnie z firmą BUDIMEX-DROMEX były dużym wyzwaniem, ale pozwoliło to firmie na pełne zastosowanie nowoczesnych technologii i wykorzystanie mocy maszyny do produkcji masy bitumicznej. Utwierdziło to władze firmy, że warto inwestować w nowoczesne, wydajne, ale i ekologiczne technologie. To był kamień milowy w rozwoju firmy, świadczący o tym, że wartości, jakie reprezentuje Pan Jan Miniuk, stanowią fundament sukcesu przedsiębiorstwa. Pozwoliło to na startowanie w przetargach i realizowanie z powodzeniem dużych kontraktów na drogach krajowych i wojewódzkich, za co firma była wielokrotnie wyróżniana nagrodami resortowymi. Przez szereg następnych lat firma znacząco inwestowała i w dalszym ciągu inwestuje w nowoczesne technologie, które pozwalają jej na dalszy rozwój. W 2006 roku otwarty został oddział w Siemiatyczach z kolejną wytwórnią mas bitumicznych, co pozwoliło realizację kontraktów drogowych na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego. W 2024 roku firma będzie obchodzić 35 rocznicę istnienia.

W 2018 roku firma dokonała zakupu nowoczesnej, w pełni ekologicznej wytwórni mas bitumicznych o wyższej wydajności, która pozwoliła na zastosowanie najnowszych technologii, co w znaczący sposób wpłynęło na ochronę środowiska i jakość robót. Została za to wyróżniona na 39 dniach Bielska Podlaskiego jako „Firma Jutra”.

Pan Jan Miniuk nie tylko osiągnął sukces jako przedsiębiorca, ale również wykazuje się wyjątkową troską o swoich pracowników, co czyni go wzorowym pracodawcą. Jego podejście do zarządzania firmą odzwierciedla społeczną odpowiedzialność i szacunek dla praw pracowniczych.

Wszyscy pracownicy firmy, a jest ich ponad setka, są zatrudniani na solidnych umowach o pracę, co zapewnia stabilność i pełne korzyści wynikające ze zdrowych relacji między pracodawcą, a pracownikiem. Pan Jan Miniuk skrupulatnie dba o przestrzeganie przepisów związanych z zatrudnieniem. Pracownicy firmy są także objęci kompleksowym programem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, co stanowi ważny element dbałości o ich bezpieczeństwo oraz przyczynia się do efektywnej pracy. Firma „MAKSBUD” nie tylko spełnia standardy związane z BHP, ale również posiada pełny pakiet socjalny, w tym świadczenia dodatkowe, co podkreśla zaangażowanie Pana Jana Miniuka w dobrostan swojego zespołu. W latach 2001 i 2010 firma została wyróżniona pierwszym miejscem w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Pracodawca — organizator pracy bezpiecznej”.

Społeczna odpowiedzialność Pana Jana Miniuka to nieodłączny element jego osobistej i biznesowej filozofii. Jego zaangażowanie w rozwój Bielska Podlaskiego jest znakiem rozpoznawczym, a działalność społeczna stanowi integralną część działań firmy „MAKSBUD”. Pan Jan Miniuk nie ogranicza się jedynie do prowadzenia rentownego biznesu, ale aktywnie wspiera różne instytucje i inicjatywy społeczne. Przedszkola, szkoły, szpitale, kluby sportowe oraz inne instytucje użyteczności publicznej otrzymują wsparcie finansowe, co przyczynia się do podnoszenia jakości edukacji i rozwijania talentów młodego pokolenia. Działa to nie tylko na korzyść konkretnych placówek, ale również przekłada się na ogólny rozwój lokalnej społeczności.

Dodatkowo, Pan Jan Miniuk jest sponsorem różnorodnych imprez kulturalnych w mieście. Jego hojne wsparcie pozwala na organizację wydarzeń artystycznych, koncertów czy festiwali, co wzbogaca życie kulturalne Bielska Podlaskiego. To zaangażowanie nie tylko promuje kulturę, ale także tworzy atmosferę jedności i integracji mieszkańców.

W 2005 roku na wniosek Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Pana Jana Miniuka Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2022 roku na wniosek Starosty Bielskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

Szczególnie godna podkreślenia jest świadomość różnorodności kulturowej i religijnej miasta, którą Pan Jan Miniuk aktywnie wspiera. Poprzez finansowe wsparcie świątyń różnych wyznań, dobroczynność i życzliwość, tworzy atmosferę szacunku oraz tolerancji w społeczności lokalnej. Jego działania nie tylko przyczyniają się do budowania mostów między różnymi grupami społecznymi, ale również wzmacniają poczucie wspólnoty. Był wielokrotnie odznaczany przez Zwierzchnika Polskiego Autokefanicznego Kościoła Prawosławnego licznymi nagrodami, m.in. Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III, II i I stopnia. Przez Ekumenicznego Patriarche Konstantynopola Bartłomieja I był mianowany na stopień Wielkiego Archonta i Stróża Prawa Świętego i Wielkiego Kościoła Chrystusowego.