Pan Mikołaj Samocik

Na podstawie § 8 ustęp 2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” ze zmianami, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał 24 stycznia 2024 roku Panu Mikołajowi Samocikowi Medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Pan Mikołaj Samocik to postać nieodłącznie związana z historią Bielska Podlaskiego.

Urodził się 17 maja 1950 roku we wsi Łuka, w powiecie hajnowskim. Po zakończeniu studiów w 1973 roku w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, rozpoczął swoją zawodową podróż, którą kierował ku różnym dziedzinom gospodarki.

W 1973 roku Pan Mikołaj Samocik podjął pracę w Zakładach Mięsnych w Ełku, gdzie zdobył pierwsze doświadczenia zawodowe. Jednak to Bielsk Podlaski stał się miejscem, z którym związał większość swojego życia zawodowego. 16 kwietnia 1976 roku rozpoczął pracę w Bielsko Podlaskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, gdzie przez wiele lat pełnił różne funkcje.

Początkowo, pełnił funkcję Kierownika Działu Spraw Pracowniczych. Jednak już od 15 kwietnia 1981 roku awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pracowniczych i Ekonomii. Pod jego współkierownictwem przedsiębiorstwo osiągało znakomite wyniki finansowe, realizując projekty z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej na obszarze powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego, a także Huty Katowice i miasta Białystok.

W latach 1988-1998 Mikołaj Samocik pełnił mandat radnego Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim. W kadencji 1990-1994 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu Miasta, natomiast w okresie od 11 września 1994 r. do 24 marca 1998 r. był nieetatowym członkiem Zarządu Miasta Bielsk Podlaski.

Był jedną z czołowych postaci tworzących Program Rozwoju Ciepłownictwa w województwie, którego celem była budowa centralnych ciepłowni miejskich we wszystkich miastach powiatowych oraz magistralnych sieci ciepłowniczych.

Jako radny zaangażował się w proces komunalizacji mienia w związku z podziałem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Był współorganizatorem nowego przedsiębiorstwa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim, w którym od 21 maja 1993 roku rozpoczął pracę na stanowisku Wiceprezesa ds. Ekonomicznych i Głównego Księgowego, a od 1 kwietnia 1998 roku do 27 września 2017 roku był Prezesem Zarządu MPEC S.A. Następnie do 30 czerwca 2019 r. pracował w tym przedsiębiorstwie na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu w kierowaniu zespołami ludzkimi i dużemu osobistemu zaangażowaniu Prezesa, Spółka jako inwestor, dokonała modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego miasta. W 1999 r. została przekazana do eksploatacji nowa ciepłownia miejska, zaś w kolejnych latach była dalej rozbudowywana i modernizowana sieć ciepłownicza wraz z węzłami cieplnymi. W wyniku tych działań wyłączono w tym okresie z eksploatacji w centrum miasta 41 niskoemisyjnych kotłowni lokalnych (46 kominów). Dzięki tym przedsięwzięciom system ciepłowniczy miasta jest jednym z nowocześniejszych systemów, gdzie nośnikiem energii jest węgiel kamienny. Spółka kierowana przez Pana Mikołaja Samocika osiągała dobre wyniki finansowe. W wyniku dokonanej restrukturyzacji majątku, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i urządzeń techniki ciepłowniczej, nastąpił realny spadek kosztów produkcji, w tym w wyniku znaczącego zmniejszenia zużycia węgla, energii elektrycznej o 50% i wody. Dzięki zastosowanym nowym rozwiązaniom technicznym uzyskano redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 50% w porównaniu ze stanem sprzed modernizacji, w tym redukcję pyłu o 97%.

Dzięki udanej inwestycji, przeprowadzonej pod przewodnictwem Pana Mikołaja Samocika, mieszkańcy Bielska Podlaskiego korzystają z nowoczesnej i zmodernizowanej infrastruktury ciepłowniczej, która zapewnia ekologiczne i bezpieczne dostawy ciepła, a przede wszystkim korzystają z czystego powietrza, wolnego od pyłu i sadzy.

Otrzymane przez spółkę wyróżnienia, takie jak Laur Ciepłownictwa 2012 czy Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 potwierdzają efektywność działań Pana Mikołaja Samocika. Jego doświadczenie i praca zyskały uznanie w szerokim gronie, czego dowodem są liczne medale i wyróżnienia za zasługi.

Dzięki swojej gospodarności oraz zaangażowaniu, Pan Mikołaj Samocik odegrał kluczową rolę w modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego miasta, pozostawiając trwały ślad w historii Bielska Podlaskiego.