Pani Barbara Babulewicz

Na podstawie § 8 ustęp 2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” ze zmianami, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał 24 stycznia 2024 roku Pani Barbarze Babulewicz Medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Pani Barbara Babulewicz związana jest od lat z miastem Bielsk Podlaski. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim i aktywną społeczniczką. Jej życie zawodowe związane jest z lokalnymi firmami, jednak to działalność społeczna przyniosła jej szerokie uznanie wśród mieszkańców Bielska Podlaskiego.

Pani Barbara Babulewicz jest współinicjatorką powstania Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej. Jako wieloletnia Prezes Fundacji zgromadziła wokół niej osoby z wiedzą historyczną, naukową i społeczną, które działają na rzecz miasta Bielsk Podlaski.

Ze szczególnym zaangażowaniem dba o pamięć historyczną i zabytki naszego miasta. Wraz z Fundacją organizuje zbiórki publiczne pod hasłem „Ochrona Dziedzictwa Ziemi Bielskiej” na bielskich cmentarzach, przy ul. Wojska Polskiego, które mają na celu zebranie funduszy na ratowanie zabytkowych pomników. Dzięki środkom uzyskanym ze zbiórek, przeprowadzono remonty wielu pomników nagrobnych na cmentarzu katolickim i prawosławnym w Bielsku Podlaskim. Nagrobki te pochodzą z różnych okresów historycznych, głownie z końca XIX i początku XX wieku i świadczą o bogatej historii miasta oraz jego mieszkańców. Ich odrestaurowanie przyczyniło się nie tylko do zachowania materialnego dziedzictwa, lecz także do przekazania kolejnym pokoleniom wartości kulturowych Bielska Podlaskiego. Ponadto, Pani Barbara Babulewicz wraz z Fundacją zadbała o uporządkowanie kilku szczególnie zaniedbanych, ale bardzo cennych grobów na najstarszym bielskim cmentarzu, podkreślając w ten sposób ich historyczną wartość.

Pani Barbara Babulewicz zaangażowana jest w wydawanie cyklicznego pisma regionalnego pn. „Bielski Almanach Historyczny”. Jej aktywność w tym projekcie stanowi wyraz głębokiego zamiłowania do lokalnej historii. Almanach prezentuje artykuły autorstwa uznanych historyków oraz bielskich regionalistów, co dodatkowo podkreśla wysoką jakość wydawnictwa. To inicjatywa, która nie tylko dokumentuje dziedzictwo regionu, ale również promuje wiedzę historyczną.

Pani Barbara Babulewicz wyróżnia się również dużym zaangażowaniem w pielęgnowanie pamięci kultury Żydów bielskich. Wraz z Fundacją zainicjowała organizację cyklicznego wydarzenia w Bielsku Podlaskim, znanego jako „Dni Kultury Żydowskiej”. Ten kilkudniowy festiwal odgrywa kluczową rolę w podkreślaniu istnienia i dziedzictwa Żydów w Bielsku Podlaskim. Poprzez koncerty, warsztaty, prezentacje i wykłady historyczne, festiwal nie tylko celebruje bogactwo kultury Żydów bielskich, lecz także przyczynia się do budowania świadomości historycznej w lokalnej społeczności. W symboliczny sposób, z okazji 75. rocznicy zagłady społeczności żydowskiej w Bielsku Podlaskim, Fundacja pod przewodnictwem Pani Barbary Babulewicz wniosła o nadanie nazwy „Plac Pamięci Żydów Bielskich” w miejscu, gdzie do II wojny światowej znajdowała się żydowska dzielnica, a następnie getto. Tablica została uroczyście odsłonięta 14 listopada 2017 roku.

Barbara Babulewicz wykazała się aktywnym zaangażowaniem w ochronę dziedzictwa historycznego miasta. Z jej inicjatywy powstały murale, które stanowią barwne odzwierciedlenie kluczowych momentów z historii Bielska Podlaskiego. W 2020 roku w Bielsku Podlaskim, został odsłonięty mural w hołdzie przypadającym na ten rok dwóm ważnym wydarzeniom: 101. rocznicy połączenia powiatu bielskiego z Rzeczpospolitą oraz 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mural ukazuje moment wkroczenia do Bielska wojsk polskich, a konkretnie szwadronu rotmistrza Ludwika Wielowiejskiego z 10 Pułku Ułanów Dywizji Litewsko-Białoruskiej. To symboliczne przedstawienie, utrwalone na ścianie miasta, odzwierciedla chwile triumfu, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość po latach zaborów. Wydarzenie to miało miejsce 16 lutego 1919 roku o godzinie 8:00 rano. Mural nie tylko wpisuje się w krajobraz Bielska Podlaskiego, ale także stanowi trwałą pamiątkę i edukacyjny element przestrzeni publicznej, przypominając o ważnym wydarzeniu z lokalnej historii.

W 2022 roku z inicjatywy Pani Barbary powstał kolejny mural. Tym razem na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Nowy mural upamiętnia głównego inicjatora powstania szkoły ks. Franciszka Bronisława Zaleskiego (Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski) oraz uczniów i nauczycieli tej szkoły. To artystyczne dzieło stanowi hołd dla środowiska szkolnego, będącego istotną częścią historii miasta.

Działania Pani Barbary Babulewicz w zakresie upamiętniania i promocji dziedzictwa kulturowego poprzez sztukę uliczną pozostawiają trwały ślad w mieście, przyczyniając się do budzenia lokalnej dumy i świadomości historycznej wśród mieszkańców Bielska Podlaskiego. Jej zaangażowanie w tego typu projekty stanowi inspirację dla społeczności lokalnej do pielęgnowania i szanowania własnej historii.

Dzięki nieustającemu zaangażowaniu Pani Barbary Babulewicz, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej zrealizowała kolejny wyjątkowy projekt o nazwie „Aleja Gwiazd Historii Bielska Podlaskiego”. Inicjatywa ta stanowiła wyjątkowy wkład w upowszechnianie wiedzy o lokalnej historii miasta. W ramach tego projektu wykonano i ustawiono tablice informacyjne, ukazujące dziewięć postaci historycznych, które odegrały kluczową rolę w rozwoju Bielska Podlaskiego. Każda z tablic przedstawia sylwetkę jednej z postaci historycznych, szczegółowo opisując jej wkład w rozwój społeczności lokalnej. Tablice te zostały umieszczone na Skwerze im. Izabeli Branickiej, przy ulicy 3 Maja. Projekt „Aleja Gwiazd Historii Bielska Podlaskiego” nie tylko wzbogaca krajobraz miejski, ale także stanowi cenny element edukacyjny, który przybliża mieszkańcom i odwiedzającym historię Bielska Podlaskiego. Dzięki staraniom Pani Barbary Babulewicz, projekt ten stał się trwałym elementem dziedzictwa kulturowego miasta, pozostawiając wyraźny ślad w przestrzeni publicznej i pamięci społeczności lokalnej.

Pani Barbara Babulewicz, poprzez swój aktywny udział w życiu społecznym, zasługuje na szczególne uznanie. Od wielu lat, z wielkim oddaniem angażuje się w budowanie relacji między absolwentami I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki poprzez organizację zjazdów absolwentów, co świadczy o jej szczególnym przywiązaniu do tej szkoły. Jej zasługi są nie tylko źródłem inspiracji, lecz również trwałym śladem w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego Bielska Podlaskiego.